การบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร

Last modified: March 7, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
Project Title:
การบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร
Management Approach for Scout Activity of Primary Schools under the Auspices of Bangkok Metropolitan Administration
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายอนุพงษ์   ชาคำ
Mr. Anupong Chakham
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.นลินี  สุตเศวต
Dr. Nalinee Sutsavade
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
Master of Education
สาขาวิชา:
Major:
การบริหารการศึกษาและผู้นำทางการศึกษา
Educational Administration and Leadership
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2565
2022
URL:
Published แหล่งเผยแพร่ผลงาน
แหล่งเผยแพร่ผลงาน
การประชุมวิชาการ และเผยแพร่งานวิจัยคัดสรร สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 6 “ความท้าทายของการจัดการศึกษาใหม่หลังวิกฤติ COVID-19” 26 กุมภาพันธ์ 2565 โดยคณะอนุกรรมการสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (สสอท.)

การอ้างอิง|Citation

อนุพงษ์ ชาคำ. (2565). การบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

Chakham A. (2022). Management approach for scout activity of primary schools under the Auspices of Bangkok Metropolitan Administration. (Master’s thesis). Bangkok: Graduate School, Siam University.


บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องการบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพการบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียน 2) เพื่อเปรียบเทียบการบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มีขนาดต่างกัน กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ โรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร  กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่ มอร์แกน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครูผู้สอนลูกเสือในโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2563 จำนวน 313 คน  เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)  และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

  1. สภาพการบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.19) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการจัดองค์การ (x̅ = 4.22) รองลงมาคือ ด้านการนำ (x̅ = 4.19) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการวางแผน (x̅ = 4.15)
  1. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน ไม่แตกต่างกัน

คำสำคัญ : การบริหาร, การจัดกิจกรรมลูกเสือ


Abstract

The purposes of this study were: 1) to study scout activity management of schools; and 2) to compare scout activity management among different sizes of primary schools under the auspices of the Bangkok Metropolitan Administration. The population of the study, primary schools under the auspices of Bangkok Metropolitan Administration, were sampled from Krejcie and Morgan at the confidence interval of 95% The 313 Key informants were school administrators, leaders of student development activity, and scout teacher of primary schools. Questionnaires were analyzed by Frequency, Percentile, Mean, Standard Deviation, Analysis of Variance (ANOVA), and content analysis. The results were found as following: 1) the overall scout activities in school were at the high level (x̅ = 4.19), with organization management having highest average (x̅ = 4.22), followed by leadership (x̅ = 4.19), and planning (x̅ = 4.15), respective. 2) The comparison of scout activity management between the different sizes of schools did not find any difference.

Keywords: school administration, scout activity.


การบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร|Management Approach for Scout Activity of Primary Schools under the Auspices of Bangkok Metropolitan Administration

Master of Education in Educational Administration and Leadership, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 170
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code