ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) และปัจจัยด้านการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว

Last modified: November 20, 2019
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) และปัจจัยด้านการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว
Marketing mix (7Ps) and service factors affecting to the satisfaction of patients of Huacheiw Traditional Chinese Medicine Clinic in Bangkok
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายฤทธิ์เจตน์ รินแก้วกาญจน์
Mr.Ritjet Rinkaewkan
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. ชิตวร ลีละผลิน
Dr.Chitavorn Leelaplin
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
General Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2561
2018

การอ้างอิง/citation

ฤทธิ์เจตน์ รินแก้วกาญจน์. (2561). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) และปัจจัยด้านการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว. (วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด7Psที่ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการให้บริการที่ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการคลินิกการการแพทย์แผนจีน หัวเฉียว จังหวัดกรุงเทพมหานครฯโดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามโดยทำการสุ่มเอากลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน จากประชากรผู้มาใช้บริการคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว กรุงเทพมหานคร โดยใช้แผนสุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนคือ 1)การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) 2) การสุ่มตัวอย่างอย่างเป็นระบบ(Systemic Sampling) 3)การสุ่มตัวอย่างโดยวิธีแบบเจาะจง (Purposive sampling)โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 1) สถิติเชิงพรรณา คือ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2)สถิติเชิงอนุมาน คือสถิติ t-test , F-test (การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

ผลการวิจัยพบว่าในภาพรวมพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการโดยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด7Ps นั้นสามารถทำนายผลของความพึงพอใจได้ร้อยละ 48.5 หากพิจารณาประเด็นย่อย พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านหลักฐานทางกายภาค ด้านกระบวนการ ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว กรุงเทพมหานครฯ ยกเว้นเพียงปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่ายที่ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ โดยมีระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ในการศึกษาความสัมพันธ์เชิงอิทธิพลระหว่างปัจจัยด้านการให้บริการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวกรุงเทพมหานครฯ พบว่าในภาพรวมปัจจัยด้านการให้บริการส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ โดยปัจจัยด้านการให้บริการสามารถทำนายผลของความพึงพอใจได้ร้อยละ 58.6 หากพิจารณารายประเด็น พบว่าด้านบุคลิกภาพ ด้านอบรมและให้บริการความรู้ ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว ยกเว้นในด้านของลูกค้าสัมพันธ์ที่ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ โดยมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

โดยสรุปแล้วจากผลจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จะเห็นว่าหากเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด7Ps และปัจจัยด้านการให้บริการนั้นพบว่าปัจจัยด้านการให้บริการส่งผลและสามารถทำนายผลของความพึงพอใจได้ค่อนข้างมากกว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ถึงแม้กระนั้นก็ตามปัจจัยทั้ง 2 นั้นก็ยังคงมีความสำคัญทั้งคู่ และมองว่าหากผู้ประกอบการหรือนักลงทุนในธุรกิจการแพทย์แผนจีน พิจารณาและนำปัจจัยทั้ง 2 นี้ มาร่วมผสมผสานประกอบในการประยุกต์ใช้ให้มีความเหมาะสมก็จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว นอกเหนือจากปัจจัยที่นำมาศึกษาครั้งนี้ ยังอาจมีตัวแปรหรือปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ซึ่งจักต้องทำการศึกษาวิจัยต่อไป

 

คำสำคัญ: ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ, คลินิกการแพทย์แผนจีน


Abstract

This researh on the Marketing Mix (7Ps) and Service Factors affecting to the satisfaction of patients of Huachiew Traditional Chinese Medicine Clinic in Bangkok .There were two objectives developed under this aim.These objectives were 1) To explore how the Marketing Mix(7Ps) have an effects on patients satisfaction of Huachiew TCM Clinic in Bangkok. 2) To explore how the Service Factors have an effects on patients satisfaction of Huachiew TCM Clinic in Bangkok. The questionnaire was applied for the Data Collection. The Targets groups of this study are the users of the Huachiew TCM Clinic in Bangkok and The sample sizes used in this study were 400 service users, were selected by 3 steps. 1) Using Stratified Random Sampling 2)Using Systemic Sampling and 3) Purposive sampling. The 2 statistical methods used for data analysis were descriptive statistics including frequency, percentage, mean and standard deviation ,while the Inferential statistics used in this research were t-test , F-test (Analysis of one way ANOVA) and Multiple regression analysis.

The study on the Marketing Mix(7Ps) and Service Factors have an effects on patient satisfaction of Huachiew TCM Clinic in Bangkok The results showed that the Marketing Mix(7Ps) have an effects on patient satisfaction and the six factors of 7Ps , namely product, price, promotion, people, physical evidence and processes ,had a significant positive influence on patient satisfaction. However, only one factor, which is Place, did not on the statistical significance 0.05.Overall, The Marketing Mix(7Ps) can predicted changes of patients satisfaction with 48.5 percent. The results also showed that service factors have an effects on patients satisfaction too, and the two factors of Service Factors ,namely personality and training , had a significant positive influence on patients satisfaction, excepting the only one,which is customer relationships, did not on the statistical significance 0.05 as well as service factors can predicted changes of satisfaction with 58.6 percent.

On the conclusion of this study showed that the service factors have more impact on patients satisfaction than The Marketing mix(7Ps). However, both factors are still important. If the business brings both factors together .It will have much more long-term benefit for the TCM Clinics.Finally, There may be other factors or variables, which impact on patients satisfaction of TCM Clinic and this will require further study.

 

Keywords:  The satisfaction of the customer, Chinese medicine clinic.


ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) และปัจจัยด้านการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 2600
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code