ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของเห็ดถั่งเช่าสกัดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

Last modified: September 8, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของเห็ดถั่งเช่าสกัดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
Marketing-Mix Factor Influencing Consumer Decision to Purchase Dong Chong Cao Essence Dietary Supplement of Bangkok Residents
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว วัชราภรณ์ เวชกุล
Ms. Watcharaporn Wetchakun
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก
Dr.Pichet Musikapodok
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการการตลาด
Marketing Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2561
2018

การอ้างอิง/citation

วัชราภรณ์ เวชกุล. (2561). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของเห็ดถั่งเช่าสกัดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. (การค้นคว้าอิสระ). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของเห็ดถั่งเช่าสกัดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากการสุ่มตัวอย่างผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจากจำนวนประชากรในเขตบางบอน, บางแค, และภาษีเจริญ ประมาณ 430,000 คน สำรวจจากผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของเห็ดถั่งเช่าสกัด จำนวน 400 ราย  โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 และรวบรวมข้อมูลมาทำการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และใช้สถิติการวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐาน

ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 41 – 50 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบธุรกิจส่วนตัว และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 45,000 บาท ผลการสำรวจระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของเห็ดถั่งเช่าสกัดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นรายด้าน มากที่สุดดังนี้ อันดับที่ 1 ด้านผลิตภัณฑ์ ( = 4.68) อันดับที่ 2 ด้านราคา ( = 4.56) และอันดับที่ 3 ด้านการส่งเสริมการตลาด ( = 4.44) อันดับที่ 4 ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ( = 4.31) ตามลำดับ และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของเห็ดถั่งเช่าสกัดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมให้ระดับความคิดเห็นในระดับ เห็นด้วยมาก และมีคะแนนเฉลี่ยของระดับคะแนนความคิดเห็นเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ อันดับ 1 ผลิตภัณฑ์ที่มีเห็ดถั่งเช่าผสมนั้นทำให้มีส่วนช่วยส่งเสริมสุขภาพร่างกาย ( = 4.71) อันดับ 2 เห็ดถั่งเช่าเป็นมีฤทธิ์เป็นตัวยาตามธรรมชาติจึงรู้สึกปลอดภัย ( = 4.68) อันดับ 3 เห็ดถั่งเช่าได้รับการยอมรับว่ามีสรรพคุณทางยาและส่งเสริมร่างกายในหลายด้าน ( = 4.62) อันดับ 4 เห็ดถั่งเช่ามีราคาแพงจึงทำให้มันใจถึงความมีประสิทธิภาพในการบำรุงและส่งเสริมร่างกายให้แข็งแรง ( = 4.58) อันดับ 5 ได้รับรู้ถึงสรรพคุณและคุณสมบัติของเห็ดถั่งเช่าว่ามีประโยชน์ต่อร่างการ ( = 4.54) และ อันดับ 6 คนรอบข้างหรือสังคมกำลังให้ความนิยมในผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเห็ดถั่งเช่า ( = 4.48) ตามลำดับ

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของเห็ดถั่งเช่าสกัดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

คำสำคัญ: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, เห็ดถั่งเช่าสกัด, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร


Abstract

This research study aimed to examine the marketing-mix factor influencing consumer decision to purchase Dong Chong Cao essence dietary supplement of Bangkok residents. From an estimated population of Bang Bon, Bang Khae, and Phasi Charoen district of 426 thousand, 400 participants who consumed Dong Chong Cao essence dietary supplement are randomly selected using random sampling method. Surveying was used as a data collection process through a questionnaire in 3 districts of Bangkok which are Bang Bon, Bang Khae, and Phasi Charoen district from October to December 2017. Statistics tools that are employed to analyze data consist of frequency, percentage, mean and standard deviation. The multiple regression analysis is utilized to test the hypothesis.

The results and findings indicated that the majority of the participants are married females aged ranging 41-50 years old. They hold at least a Bachelor’s Degree. They run their own business with a monthly income of 30,001–45,000 baht. The marketing-mix factors influencing consumer decision to purchase Dong Chong Cao essence dietary supplement of Bangkok residents rank as follows: product ( = 4.68), price ( = 4.56), promotion ( = 4.44) and place ( = 4.31), respectively.

The decisions to purchased Dong Chong Cao essence dietary supplement of Bangkok residents rank as follows: product (= 4.68), price (= 4.56), promotion (= 4.44) and place (= 4.31), respectively.  4.48), respectively.

The tested hypothesis signified that the marketing-mix factors — product, price and promotion — influence consumer decision to purchase Dong Chong Cao essence dietary supplement of Bangkok resident at a statistical significance level of 0.05.

Keywords:  Marketing-Mix factors Dong Chong Cao essence Dietary Supplement.


ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของเห็ดถั่งเช่าสกัดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 444
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code