ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม

Last modified: October 26, 2019
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม
Factors influencing personal financial planning behavior
of undergraduate students Siam University
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวธนพร จันทร์สว่าง
Ms.Thanaporn Chansawaang
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก
Dr. Pichet Musikapodok
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการการเงินและธนาคาร
Finance and Banking Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2561
2018

การอ้างอิง/citation

ธนพร จันทร์สว่าง. (2561). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม 2) ศึกษาพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม จำนวน 405 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทำการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis : MRA)

ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ชั้นปี ส่วนใหญ่เป็นชั้นปีที่ 1 ศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่ รายได้ 3001 – 5000 บาท และแหล่งที่มาของรายได้ส่วนใหญ่มาจากมาจากเงินกู้จาก กยศ.

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย ( = 3.99) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านรูปแบบการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( = 4.37) พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย ( = 3.90) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการหารายได้มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( = 4.07)

ผลการทดสอบสมติฐาน พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินทุกด้าน มีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา ในด้านการหารายได้ และด้านการออม

ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน ด้านวัตถุประสงค์การจัดการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล และด้านรูปแบบการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลมีผลต่อ พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา ด้านการออม ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

 

คำสำคัญ: พฤติกรรม การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล นักศึกษา


Abstract

Research Factors influencing personal financial planning behavior of undergraduate students at Siam University has the objectives of: 1) to study the factors that influence personal financial planning of undergraduate students at Siam University 2) Study of personal financial planning behavior of undergraduate students at Siam University.  The research is quantitative research and collected data from sample groups of undergraduate students at Siam University, totaling 405 people. Data was analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, and Multiple Regression Analysis: MRA

The study indicated that the data of most respondents were female, then by age which was less than 20 years of age and was the majority; most majored in finance and banking, followed by students studying the Faculty of Business Administration, followed by the average monthly income, of 3001 – 5000 Baht and the source of their income mainly from their parents.

Factors influencing personal financial planning of undergraduate students at Siam University in the overall picture showed there was an average ( = 3.99) when considered individually, the aspect that has the average value first. In the form of personal financial planning (= 4.37), personal financial planning behavior of undergraduate students at Siam University In the overall picture, the average value ( = 3.90) when considered on each side, found that the aspect that has the average value is first, in terms of earnings (= 4.07),

Results of this hypothesis found that all of the aspect has effects on the result of influencing personal financial planning in earnings and savings, and the factors which is effected by a financial planning objective of personal financial planning management, and the form of personal financial planning effect of personal financial planning behavior and saving in statistical significance at 0.05

 

Keywords:  personal finance, planning behavior, student.


ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 2
Views: 9015
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code