ส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ : กรณีศึกษาโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

Last modified: January 27, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ : กรณีศึกษาโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ
Marketing Mix Factors Affecting to International Tourists’ Decision Making on 5-Stars Hotel Selection in Bangkok ; Case Study Shangri-La Hotel Bangkok
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายพีรวัส สมุทสินธุ์
Mr. Peerawat Samutsin
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.วิจิตร สุพินิจ
Dr. Vijit Supinit
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
General Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2560
2017

การอ้างอิง|Citation

พีรวัส สมุทสินธุ์. (2560). ส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ: กรณีศึกษาโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

Samutsin P. (2017). Marketing mix factors affecting to international tourists’ decision making on 5-Stars hotel selection in Bangkok: Case study Shangri-La Hotel Bangkok. (Master’s independent study). Bangkok: Master in Business Administration (MBA), Siam University.


บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้ บริการโรงแรมระดับ 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ: กรณีศึกษา โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ศึกษาพฤติกรรม นักท่องเที่ยวนานาชาติ และเปรียบเทียบความคิดเห็น เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ โรงแรมระดับ 5 ดาวในเขต กรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ: กรณีศึกษาโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ระหว่าง เพศและระหว่างถิ่นพํานัก โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาใช้บริการ ห้องพักที่โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ จํานวน 280 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยการหาความตรงและความเที่ยง แล้วนําผลที่ได้มา วิเคราะห์ทางสถิติ โดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที่ (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ด้วยการทดสอบค่าเอฟ (F-test) กรณีพบการแตกต่าง เป็นรายคู่ จะใช้การวิเคราะห์รายคู่ด้วยวิธีแอล เอส ดี (LSD) ผลการวิจัยพบว่า 1. ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดส่วนใหญ่อยู่ในระดับ มากที่สุด ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (X = 4.83) ด้านกระบวนการให้บริการ (X = 4.65) ด้านผลิตภัณฑ์บริการ (X = 4.60) ด้านช่องทางและสถานที่จัดจําหน่าย (X = 4.53) ด้านพนักงาน (X = 4.53) และรองลงมาได้แก่ ด้านการส่งเสริมการตลาด (X = 4.48) และด้านราคา (X= 4,42) อยู่ใน ระดับมาก 2. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางมาที่กรุงเทพฯ 1-2 ครั้ง ระยะเวลาพํานัก 4-7 วัน วัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อน เดินทางมาในช่วงวันธรรมดา และเดินทาง มากับเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน รู้จักโรงแรมผ่านทางอินเทอร์เน็ต 3. ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในการ ตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กรณีศึกษาโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 4. ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีถิ่นพํานักแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดใน การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยวชาว ต่างชาติ: กรณีศึกษาโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05


ส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ : กรณีศึกษาโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ | Marketing Mix Factors Affecting to International Tourists’ Decision Making on 5-Stars Hotel Selection in Bangkok: Case Study Shangri-La Hotel Bangkok

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 819
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code