อิทธิพลของสื่อโฆษณาร้านอาหารในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อกระบวนการตอบสนองของผู้บริโภค

Last modified: February 14, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
อิทธิพลของสื่อโฆษณาร้านอาหารในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อกระบวนการตอบสนองของผู้บริโภค
The Influence of Restaurant Advertising on Online Social Network to Consumer Response Process
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายทรงศักดิ์ ศรีสวย
Mr. Songsak Srisuay
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.วิจิตร สุพินิจ
Dr. Vijit Supinit
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการการตลาด
Marketing Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2559
2016

การอ้างอิง/citation

ทรงศักดิ์ ศรีสวย. (2559). อิทธิพลของสื่อโฆษณาร้านอาหารในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อกระบวนการตอบสนองของผู้บริโภค. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


 

Abstract

The study was carried out to attention to the influence of restaurant advertising on online social network to consumer response process. The samples in this study were 412 samples. Statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, T-test, Likert Scale, One-Way Analysis of Variance and Pearson Product Moment Correlation Coefficient at significant level of 0.05. The results of the study showed that online social network users with the different gender and age have different response process at statistically significant level of 0.05.

Most of online social network users are male, aged 25-40 years old, single, having income 15,000-30,000 Bath per month. Facebook is a social network that is used the frequently.
They use online social network for more than 5 hours everyday during 6:01 p.m. –00:00 a.m.. Therefore they are the important target. The restaurant owner should handle the marketing mix to suit the target group.

Keywords:  Consumer behavior, Advertising, online Social networking.


อิทธิพลของสื่อโฆษณาร้านอาหารในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อกระบวนการตอบสนองของผู้บริโภค / The Influence of Restaurant Advertising on Online Social Network to Consumer Response Process

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 269
Previous: ส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ : กรณีศึกษาโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ
Next: การตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาของพนักงานบริษัท บางกอกรับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code