ปัจจัยส่วนประสมการตลาด (4P) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงในเขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Last modified: January 10, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยส่วนประสมการตลาด (4P) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงในเขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
Marketing mix factors influencing desicion to purchase supplementary products of listeners radio in khet Bangbon, Bangkok
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวลลิตา พุทธชาติ
Miss Supaporn Chaonafai
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก
Dr. Pichet Musikapodok
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การตลาด
Marketing
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2561
2018

การอ้างอิง/citation

ลลิตา พุทธชาติ. (2561). ปัจจัยส่วนประสมการตลาด (4P) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงในเขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา ปัจจัยส่วนประสมการตลาด (4P) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้ฟังวิทยุกระจายเสียง ในเขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียง ในเขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 ตัวอย่าง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สำหรับสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุระหว่าง 31 – 40 ปี อาชีพธุรกิจส่วนตัว ระดับรายได้ 20,001 – 30,000 บาท สถานภาพสมรส และมีจำนวนสมาชิกในครอบครัว 5 – 7 คน ผู้ฟังให้ระดับความสำคัญด้านปัจจัยส่วนประสมการสื่อสารการตลาด (4P) และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อในระดับมากที่สุด

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยประสมการตลาด (4P) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อมี 3 ด้าน ด้านราคา (.002*) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (.000*) และด้านการส่งเสริมการตลาด   (.000*) ส่วนด้านผลิตภัณฑ์ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อย่างมีนัยสำคัญ 0.05

 

คำสำคัญ: ปัจจัยส่วนประสมการตลาด (4P), อิทธิพล, ผู้ฟัง, การตัดสินใจ


Abstract

The purpose of this research is to study how the marketing mix (4P) influenced customers to purchase dietary supplement. A sample group was 400 people who listen to a radio in Bangbon, Bangkok. The data was collected by using questionnaire. The Statistics which used to analyze the data were frequency distribution, percentage, mean and standard deviation then using multiple regression to analyze the results.

The results from regression analysis indicated that mostly respondents were business owner female who aged between 31 – 40 years old. The average income of theme was between 20,001 – 30,000 Baht. Majority are married and have 5-7 members in the families. They give the most priority to the factors of marketing communication (4P) factors and have a reaction to buy the product at the highest level.

It was found that there were three factors that affect the customer behaviors to purchase dietary supplement, prices (.002*), distribution Channel (.000*) and marketing promotion (.000*).

However, the product package did not influence the listeners to buy dietary supplement significantly 0.05

 

Keywords:  Marketing mix factors (4P), influence, listener, decision.


ปัจจัยส่วนประสมการตลาด (4P) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงในเขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 1
Views: 2344
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code