การจัดกิจกรรมตอบคา ถามเพื่อโปรโมทนิตยสาร MiX ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook Fanpage

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การจัดกิจกรรมตอบคา ถามเพื่อโปรโมทนิตยสาร MiX ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook Fanpage
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

 การจัดกิจกรรมตอบคา ถามเพื่อโปรโมทนิตยสาร MiX ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook Fanpage

ชื่องานรายงาน(ภาษาอังกฤษ)       

 Activity arrangement events quiz to promote MiX MAGAZINE through online media Facebook Fanpage

รายชื่อนักศึกษา

 นายนัทธ์ดนัย   สวยปาน  รหัสนักศึกษา 5704600314
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์

ภาควิชา

การโฆษณา

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2559

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ

03 ack.pdf

4

สารบัญ

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 – บทนำ

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 รายละเอียดการปฏิบัติงาน

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 ผลการปฏิบัติงาน

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน

08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 51
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print