กระบวนการขายสินค้าประติมากรรม

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • กระบวนการขายสินค้าประติมากรรม
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

กระบวนการขายสินค้าประติมากรรม

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Sculpture sales process

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา  ผศ.ดร.เบญจวรรณ บวรกุลภา
ชื่อผู้วิจัย   นางสาว สุกฤตา  จอนลอย  
สาขา  เศรษฐศาสตร์ 
ปีการศึกษา 3/2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ไทย-ภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4 กิตติกรรมประกาศ  04_ack.pdf
5 สารบัญ 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 32
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code