โมชันกราฟิก เรื่อง หยุด! การค้าสัตว์ป่าออนไลน์

Last modified: January 17, 2020
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
โมชันกราฟิก เรื่อง หยุด! การค้าสัตว์ป่าออนไลน์
Motion Graphic Stop! Wildlife Trade
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายปิยะธาม รุ่งสถาพร
Mr. Piyatham Rungsataporn
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ภาสกร ธนานันท์
Mr. Pasakorn Thananan
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
แอนิเมชันและครีเอทีฟมีเดีย
Animation and Creative Media
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2561
2/2018

การอ้างอิง/citation

ปิยะธาม รุ่งสถาพร. (2561). โมชันกราฟิก เรื่อง หยุด! การค้าสัตว์ป่าออนไลน์. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การออกแบบโมชันกราฟิก เรื่อง หยุด! การค้าสัตว์ป่าออนไลน์ มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ได้รับชมได้รับข้อมูลและความรู้ ของสิ่งมีชีวิตสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึง ความ ผิด ถูก ชั่ว ดี เห็นคุณค่าชีวิตสัตว์มากขึ้น โดยในปัจจุบันได้เกิดปัญหาการค้าสัตว์ป่าออนไลน์ที่ยังเป็นปัญหาที่ถูกมองข้ามและคนทั่วไปยังไม่สนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น

ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาสื่อโมชันกราฟิกเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ที่ได้รับชม โดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CC 2018, Adobe After Effect CC 2018 และ Adobe Premiere Pro CC 2018 เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ชมได้ตระหนักถึงโทษของการค้าสัตว์ป่าออนไลน์ ในการพัฒนาผลงานจุลนิพนธ์พบว่าปัญหาการค้าสัตว์ป่าออนไลน์เกิดขึ้นจากการสื่อสารในปัจจุบันที่สะดวกรวดเร็วจึงอาจเป็นช่องทางให้มีผู้กระทำผิดมากขึ้นดังนั้นผู้จัดทำจึงมุ่งหวังให้ผู้ที่ได้รับชมเข้าใจถึงปัญหาของการค้าสัตว์ป่าออนไลน์และช่วยกันดูแลไม่ให้ปัญหาเหล่านี้เพิ่มจำนวนมากขึ้นและตระหนักถึงถึงคุณค่าของสิ่งมีชีวิต

คำสำคัญ: การค้าสัตว์ป่า, สื่อออนไลน์, โมชันกราฟิก


Abstract

Stop! Wildlife Trade is a motion graphic design project where the designer wants the audience to get the correct information and knowledge of endangered animals. Also, after the audiences watch the project, they will realize how valuable wild animals are. People have been talking about the problem, However, the topic is still overlooked and ignored.

Therefore, the creator has a concept to make a media motion graphics to provide the knowledge and understanding to those who watch the program. By creating the project, the organizer used Adobe illustrator CC 2018, Adobe After Effect CC 2018 and Adobe Premiere Pro CC 2018. The creator aims to raise awareness and educate the audiences about the result of trading wildlife online.

While developing the project, the creator found out that trading wild life is getting easier and faster by modern technology which is social media. Organizer wishes that the audience will acknowledge and concern about the problem more after they watched the project. Also, people will start to protect the animal and those wicked action will decrease.

Keyword: wildlife trade, social media, motion graphic


  โมชันกราฟิก เรื่อง หยุด! การค้าสัตว์ป่าออนไลน์ / Motion Graphic Stop! Wildlife Trade

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1672
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code