แรงจูงใจและความคาดหวังของผู้เรียนสาขาวิศวกรรมโยธาเป็นปริญญาที่สอง

Last modified: November 9, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อบทความ: แรงจูงใจและความคาดหวังของผู้เรียนสาขาวิศวกรรมโยธาเป็นปริญญาที่สอง
Research Article: Motivation and Expectation of Second-Degree Civil Engineering Students
ผู้เขียน|Author: ศลิษา เปลี่ยนดี | Salisa Pliendee
Email: salisanaja@hotmail.com
ภาควิชา|คณะ: ภาควิชาวิศวกรรมโยธาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department|Faculty: Department ofCivil Engineering Environmental and Sustainability, Faculty of Engineering, Faculty of Engineering,Siam University, Bangkok 10160
Published|แหล่งเผยแพร่: การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27 “วิศวกรรมโยธาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” วันที่ 24-26 สิงหาคม 2565 | The 27th National Convention on Civil Engineering “Civil Engineering for Community Empowerment” August 24-26, 2022

การอ้างอิง|Citation

ศลิษา เปลี่ยนดี. (2565). แรงจูงใจและความคาดหวังของผู้เรียนสาขาวิศวกรรมโยธาเป็นปริญญาที่สอง. ใน รายงานการประชุม การประชุมโยธาแห่งชาติ  ครั้งที่ 27 “วิศวกรรมโยธาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” วันที่ 24-26 สิงหาคม 2565 (หน้า CEE03-1 – CEE03-4). พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา.

Pliendee S. (2022). Motivation and expectation of second-degree Civil Engineering students. In The 27th National Convention on Civil Engineering “Civil Engineering for Community Empowerment” August 24-26, 2022 (pp. CEE03-1 – CEE03-4). Phayao: University of Phayao.


บทคัดย่อ

     บทความนี้มุ่งที่การค้นหาแรงจูงใจและความคาดหวังของผู้เรียนสาขาวิศวกรรมโยธาเป็นปริญญาที่สองเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น ผู้วิจัยได้สำรวจผู้ลงทะเบียนเรียนปริญญาสาขาวิศวกรรมโยธาเป็นปริญญาตรีใบที่สอง จำนวน 100 คน โดยใช้แบบสอบถามและการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการจัดเรียงลำดับ ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจของนักศึกษาภาพรวมอยู่ในระดับมาก แรงจูงใจที่สำคัญคือนักศึกษาต้องการนำวุฒิการศึกษาไปใช้เพื่อเพิ่มโอกาสในธุรกิจของตนเอง ต้องการต่อยอดจากเดิมที่งานวิศวกรรมด้านอื่นๆไปสู่งานในสาขาวิศวกรรมโยธาด้วย ความคาดหวังการเรียนรู้ที่สำคัญคือเนื้อหาที่สามารถประยุกต์ใช้กับงานภาคปฏิบัติได้จริง

คำสำคัญ:   แรงจูงใจ, ความคาดหวัง, ปริญญาที่สอง


ABSTRACT

This article focuses on motivation and expectation of second-degree civil engineering students and aim for education and curriculum improvement. The researcher surveyed 100 second-degree civil engineering students using questionnaire and convenience sampling. Data analysis tools are frequency, percentage, mean, and ranking. The result shows motivation level of the students is at high level. The important students’ motivation factor is to use degree for increase their business opportunities from other engineering fields. The important learning expectation is to learn some contents that could be used in practical work.

Keywords:  Motivation, Expectation, Second-degree.


แรงจูงใจและความคาดหวังของผู้เรียนสาขาวิศวกรรมโยธาเป็นปริญญาที่สอง| Motivation and Expectation of Second-Degree Civil Engineering Students

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม | Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 260
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print