นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ต้นจากในแผ่นพื้นซีเมนต์

Last modified: November 9, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อบทความ: นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ต้นจากในแผ่นพื้นซีเมนต์
Research Article: Innovation for Environment from Nipa Plam to Cement Floor
ผู้เขียน|Author: ไตรทศ ขำสุวรรณ, ภาคภูมิ มงคลสังข์, สมศักดิ์ ชินวิกกัย | Trithos Kamsuwan, Phakphum Mongkhonsag, Somsak Chinvikkai
Email: trithos@siam.edu ;   phakphum@siam.edu  ;  somsak@siam.edu
ภาควิชา|คณะ: ภาควิชาวิศวกรรมโยธาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department|Faculty: Department of Civil Engineering Environmental and Sustainability, Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok 10160
Published|แหล่งเผยแพร่: การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27 “วิศวกรรมโยธาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” วันที่ 24-26 สิงหาคม 2565 | The 27th National Convention on Civil Engineering “Civil Engineering for Community Empowerment” August 24-26, 2022

การอ้างอิง|Citation

ไตรทศ ขำสุวรรณ, ภาคภูมิ มงคลสังข์, สมศักดิ์ ชินวิกกัย. (2565). นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ต้นจากในแผ่นพื้นซีเมนต์. ใน รายงานการประชุม การประชุมโยธาแห่งชาติ  ครั้งที่ 27 “วิศวกรรมโยธาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” วันที่ 24-26 สิงหาคม 2565 (หน้า MAT22-1 – MAT22-3). พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา.

Kamsuwan T., Mongkhonsag P., & Chinvikkai S. (2565). Innovation for environment from nipa plam to cement floor. In The 27th National Convention on Civil Engineering “Civil Engineering for Community Empowerment” August 24-26, 2022 (pp. MAT22-1 – MAT22-3). Phayao: University of Phayao.


บทคัดย่อ

โครงงานการศึกษาและวิจัยการนำผลิตภัณฑ์จากต้นจากมาประยุกต์ใช้กับวัสดุแผ่นพื้นซีเมนต์ เพื่อแก้ปัญหาใบจากเหลือทิ้ง สร้างมลภาวะให้กับชุมชนบางกอบัว ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งในการศึกษาได้นำผลิตภัณฑ์ใบจากเหลือทิ้งและลูกจากมาเป็นส่วมผสมเพิ่มในเนื้อซีเมนต์เพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดปริมาณเศษใบจากที่สร้างปัญหาในพื้นที่ดังกล่าว โดยการทดลองและทดสอบการออกแบบสัดส่วนผสมของเศษใบจากที่เหมาะสมกับการผสมในแผ่นพื้นซีเมนต์เพื่อให้ได้ความแข็งแรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และได้ใช้สีเขียวจากใบจากและสีน้ำตาลจากลูกจากในการทำสีของแผ่นพื้นให้เกิดความสวยงามสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์แผ่นพื้นซีเมนต์ได้ด้วย จากการทดสอบค่ากำลังรับแรงอัดตามมาตรฐานการทดสอบ ของแผ่นพื้นซีเมนต์ พบว่าสัดส่วนใบจากที่เหมาะสมควรอยู่อัตราส่วนประมาณ ร้อยละ 3 ถึง 5 เปอร์เซนต์ ของการแทนที่ทรายที่ใช้ผสมต่อหน่วยน้ำหนัก จะสามารถให้ความแข็งแรงและคงทนที่ดี และการย้อมสีจากใบจากและลูกจาก ทำให้ผลิตภัณฑ์แผ่นพื้นซีเมนต์มีความสวยงาม ช่วยลดต้นทุนในการนำสีฝุ่นซึ่งมีราคาที่สูงกว่ามาใช้ ดังนั้นการศึกษานวัดกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ต้นจากในแผ่นพื้นซีเมนต์ จึงเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมที่สร้างสรรค์

คำสำคัญ: แผ่นพื้นซีเมนต์,  ใบจาก,  ชุมชนบางกอบัว, สิ่งแวดล้อม, นวัตกรรม


ABSTRACT

A study and research project for application of the products from cement slab materials to solve the problem of leaves from left overs causing pollution to the Bang Kobua community in Samut Prakan Province. In this study, leaves from waste leaves and leaves were added to the cement to reduce production costs and reduce the amount of leaf waste that caused problems in those areas. In the experimenting and testing for design of the mix ratio of leaf fractions from suitable mixes in cement slabs to achieve industry standard strength. Also we have used green from the leaves and brown from the leaves to make the color of the slab to be beautiful and add value from the cement slab product as well. The testing results for the compressive strength according to the test standard of cement slab. It was found that the optimum leaf ratio should be approximately 3 percent to 5 percent of the mixed sand displacement per unit weight. It can provide good strength and durability. The staining from leaves and leaves make the cement slab products look beautiful can reduce the cost of using powder paint which has a higher price. Therefore, the study of environmental measurement for products from cement slabs thus creating sustainability for the creative environment.

Keywords:  Cement Slab, Leaves Nipa Plam, Bang Kor Bua Community, Environment, Innovation.


นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ต้นจากในแผ่นพื้นซีเมนต์|Innovation for Environment from Nipa Plam to Cement Floor

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม | Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 228
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code