นาด้าโคลาด้า ม็อคเทล

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
นาด้าโคลาด้า ม็อคเทล
Nadacolada Mocktail
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายธีรพัฒน์ รัตนโชติกิจกุล
Mr. Teerapat Rattanachotikitgun
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ จินต์จุฑา ไชยศรีษะ
Ms. Jinjuta Chaisrisa
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2564
3/2021

การอ้างอิง|Citation

ธีรพัฒน์ รัตนโชติกิจกุล. (2564). นาด้าโคลาด้า ม็อคเทล. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Rattanachotikitgun T. (2021). Nadacolada mocktail. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

     เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ในช่วงที่ผ่านมาทำให้ทางโรงแรมมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการน้อยลงส่งผลให้แผนกสระน้ำมีปริมาณวัตถุดิบเหลือใช้ค่อนข้างมาก ทางคณะผู้จัดทำจึงได้ค้นคว้าศึกษาวิธีการแปรรูปวัตถุดิบอาหารและเครื่องดื่ม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่แล้วในแผนกสระน้ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยการจัดทำโครงงานผลิตภัณฑ์นาด้าโคลาด้าม็อคเทล เป็นการพัฒนาเมนูใหม่เพื่อสร้างรายได้กับสถานประกอบการ

ผู้จัดทำได้ทำการสำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง คือพนักงานแผนกสระน้ำและบุคคลทั่วไป โดยหลังจากที่ทดลองทำผลิตภัณฑ์ใหม่เสร็จสมบูรณ์ ได้นำไปแจกให้กับกลุ่มตัวอย่างได้ทดลองชิม และใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งหมดจำนวน 35 ชุด จากการวิเคราะห์ผลสำรวจความคิดเห็น พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ ผลิตภัณฑ์ นาด้าโคลาด้า ม็อคเทลโดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก 3.74 โดยอันดับสูงสุดคือ รสชาติของเครื่องดื่มผสมเข้ากันได้ดีมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก 4.10 รองลงมา คือความสะอาดของเครื่องดื่มและการผสมมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก 4.07 รองลงมาคือเป็นเมนูที่มีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก 3.93 ตามลำดับ

คำสำคัญ: ม็อคเทล, มะพร้าว, สับปะรด


Abstract

During the epidemic the hotel had fewer customers coming to use the service, resulting in the pool department having quite a lot of raw materials to use. The student researched and studied methods of processing raw materials for food and beverages, and new product development by utilizing existing raw materials in the pool division. The student produced Nadacolada Mocktail as a new menu item to generate income for the establishment.

The author conducted a survey of opinions from the sample of the staff of the pool department and the general public after completing the trial of new products. They were distributed to the sample group to try and taste and online questionnaires were used as a tool to collect data, totaling 35 sets. From the analysis of opinion surveys, it was found that the subjects were satisfied with Nadacolada Mocktail, with an overall average of 3.74, with the highest ranking being Nadacolada Mocktail. The taste of the mixed drinks blended well with the overall average at a high level of 4.10, followed by the cleanliness of the beverage and mixing with the average overall at a high level of 4.07, followed by a menu with nutrients that are beneficial to the body, the mean total was at a high level of 3.93, respectively.

Keywords:  Nadacolada Mocktail, coconut, pineapple.


นาด้าโคลาด้า ม็อคเทล|Nadacolada Mocktail

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 80
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print