Tags: Cooperative Education 2021

การจัดทำภาษีงบเดือน และการจัดทำแบบรายการภาษีสรรพสามิต

นาด้าโคลาด้า ม็อคเทล

การบันทึกรับชำระลูกหนี้การค้าและจ่ายชำระเจ้าหนี้การค้าด้วยโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส สำหรับลูกค้าของบริษัท เอสเอซี แมเนจเมนท์ จำกัด

ขั้นตอนการใช้โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรสสำหรับงานบัญชี และการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มทางอินเทอร์เน็ต

ปรับปรุงและพัฒนาหน้าจอระบบเว็บไซต์บริการส่งข้อความ

แยมสามสหาย (แก้วมังกร สับปะรด และส้มโอ)

การพัฒนา LINE Bot สำหรับ Service Desk

การพัฒนาไลน์บอทสำหรับการซ่อมบำรุงเครื่องชำระเงิน ณ จุดขาย

การลดขั้นตอนในการซ่อมบำรุงลิฟท์ กรณีศึกษา Model 5400

การตรวจสอบท่อประปาที่มีการรั่วไหลของน้ำ: กรณีศึกษาพื้นที่ซอยไทรม้า

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องอัดอากาศ กรณีศึกษา BERLIN รุ่น BL-30 ชนิดสกรู

ระบบไลน์ออฟฟิเชียลบันทึกเข้างาน-ออกงาน

เว็บไซต์รวบรวมช่องทางการติดต่อของบริษัทสำหรับลูกค้า

ระบบการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์

การวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแดชบอร์ดด้วยโปรแกรม Tableau

ก้อนทำความสะอาดพื้นกลิ่นโอเชี่ยน

ระบบงานการเบิกเงินค่าสินค้าผ่อนชำระ

การเบิกจ่ายเงินค่าเล่าเรียนบุตร (ประเภทเอกสาร KL)

สเปรย์หอมสะเดาไล่ยุง

3 ช็อต ดีท็อกซ์

คุกกี้มันฝรั่งแคลอรี่ต่ำ

การบันทึกการขายเชื่อ ภาษีซื้อและภาษีขายด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเอ็กซ์เพรส

การบันทึกรายการซื้อ-ขาย ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป – Prosoft WinSpeed

การบันทึกรายการซื้อ-ขาย โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี Express

Designing an Application and Teaching Computing Science at Sarasas Witaed Suvarnabhumi School