การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องโอทีดีอาร์ในการวัดหาระยะทางของสายใยแก้วที่ชำรุด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องโอทีดีอาร์ในการวัดหาระยะทางของสายใยแก้วที่ชำรุด
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องโอทีดีอาร์ในการวัดหาระยะทางของสายใยแก้วที่ชำรุด
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Quality Testing of OTDR Equipment to Measure the Distance of Fault Fiber Optic

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร
ชื่อผู้วิจัย

นายธนชิต ใจมั่น 5811200001
นายเรืองยศ พันเทศ 5811200003
นายณรงค์เดช ติวไธสง 5811200004

สาขา วิศวกรรมศาสตร์และและอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 1
Views: 62
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code