กลยุทธ์การขายผลิตภัณฑ์ของ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • กลยุทธ์การขายผลิตภัณฑ์ของ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย กลยุทธ์การขายผลิตภัณฑ์ของ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Product Selling Strategy of South East Insurance Public Company Limited

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ.เอกภพ มณีนารถ
ชื่อผู้วิจัย

 นางสาวกฤตพร โกศลวิจิตร และนางสาวธัญจิรา สังข์สุข

สาขา  เศรษฐศาสตร์
ปีการศึกษา  2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 69
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print