การจัดการช่องทางการตลาดของ บริษัท เจ.โอ.แอล. อิมพอร์ต เอ็กพอร์ต จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การจัดการช่องทางการตลาดของ บริษัท เจ.โอ.แอล. อิมพอร์ต เอ็กพอร์ต จำกัด
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย  การจัดการช่องทางการตลาดของ บริษัท เจ.โอ.แอล. อิมพอร์ต เอ็กพอร์ต จำกัด
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Marketing Channel Management of J.O.L. Import Export Company Limited

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา  อ.เอกภพ มณีนารถ
ชื่อผู้วิจัย

 นายภูเฉลิม พิรุณเนตร

สาขา  เศรษฐศาสตร์
ปีการศึกษา  2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 61
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print