การประกอบและติดตั้งตู้ MDB สำหรับโรงแรม Phi Phi Island Resort

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การประกอบและติดตั้งตู้ MDB สำหรับโรงแรม Phi Phi Island Resort
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การประกอบและติดตั้งตู้ MDB สำหรับโรงแรม Phi Phi Island Resort
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Assembly and Installation of MDB cabinet for Phi Phi Island Resort

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.พกิจ สุวัตถิ์
ชื่อผู้วิจัย

นางสาวณัฐธิดา ท่าซุง

สาขา วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี)

04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี)

05_tbc.pdf

6 บทที่ 1

06_ch1.pdf

7 บทที่ 2

07_ch2.pdf

8 บทที่ 3

08_ch3.pdf

9 บทที่ 4 

09_ch4.pdf

10 บทที่ 5

10_ch5.pdf

11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง)

11_ref.pdf

12 ภาคผนวก

12_app.pdf

13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี)

13_vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 68
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print