การติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับโรงแรม ณ โครงการ ไอบิส สไตล์ส

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับโรงแรม ณ โครงการ ไอบิส สไตล์ส
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับโรงแรม ณ โครงการ ไอบิส สไตล์ส
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Installation of Electrical Systems for Hotels at Ibis Styles

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.พกิจ สุวัตถิ์
ชื่อผู้วิจัย

นายทวี จำปาบุรี นายธีระวัฒน์ สิมาลัย นายอธิชาติ สุขสมัคร์

สาขา วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี)

04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี)

05_tbc.pdf

6 บทที่ 1

06_ch1.pdf

7 บทที่ 2

07_ch2.pdf

8 บทที่ 3

08_ch3.pdf

9 บทที่ 4 

09_ch4.pdf

10 บทที่ 5

10_ch5.pdf

11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง)

11_ref.pdf

12 ภาคผนวก

12_app.pdf

13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี)

13_vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 122
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code