การติดตั้งเครื่องทำน้ำแข็ง

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การติดตั้งเครื่องทำน้ำแข็ง
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การติดตั้งเครื่องทำน้ำแข็ง
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Ice Maker Installation

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.วิภาวัลย์ นาคทรัพย์
ชื่อผู้วิจัย

นายอภิชาติ พงสมณะ นายเมธาสิทธิ์ ย่าล่า

สาขา วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี)

04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี)

05_tbc.pdf

6 บทที่ 1

06_ch1.pdf

7 บทที่ 2

07_ch2.pdf

8 บทที่ 3

08_ch3.pdf

9 บทที่ 4 

09_ch4.pdf

10 บทที่ 5

10_ch5.pdf

11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง)

11_ref.pdf

12 ภาคผนวก

12_app.pdf

13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี)

13_vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 208
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print