การถอดแบบประเมินราคาการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร รพ.ราชพิพัฒน์

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การถอดแบบประเมินราคาการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร รพ.ราชพิพัฒน์
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การถอดแบบประเมินราคาการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร รพ.ราชพิพัฒน์
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Removal of the electrical installation of the building. Ratchapipat Hospital

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์จุระ ฮ่านต่ำ
ชื่อผู้วิจัย

นายศรยุทธ์ ห่อสังข์ นายนำพล ชาเสน นายจีรศักดิ์ นามลี

สาขา วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี)

04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี)

05_tbc.pdf

6 บทที่ 1

06_ch1.pdf

7 บทที่ 2

07_ch2.pdf

8 บทที่ 3

08_ch3.pdf

9 บทที่ 4 

09_ch4.pdf

10 บทที่ 5

10_ch5.pdf

11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง)

11_ref.pdf

12 ภาคผนวก

12_app.pdf

13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี)

13_vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 50
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code