การศึกษาแนวทางการอ่านแบบระบบไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ภายในอาคารที่พักอาศัย

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การศึกษาแนวทางการอ่านแบบระบบไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ภายในอาคารที่พักอาศัย
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การศึกษาแนวทางการอ่านแบบระบบไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ภายในอาคารที่พักอาศัย
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ A STUDY OF ELECTRICAL SYMSTEMS READING AND INSTALLATION OF ELECTRICAL EQUIPMENT IN RESIDENTIAL BUILDINGS
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์จุระ ฮ่านต่ำ
ชื่อผู้วิจัย

นายศุภกิต คำแสน

สาขา วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี)

04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี)

05_tbc.pdf

6 บทที่ 1

06_ch1.pdf

7 บทที่ 2

07_ch2.pdf

8 บทที่ 3

08_ch3.pdf

9 บทที่ 4 

09_ch4.pdf

10 บทที่ 5

10_ch5.pdf

11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง)

11_ref.pdf

12 ภาคผนวก

12_app.pdf

13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี)

13_vit.pdf

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 8