การออกแบบและประมาณราคาตู้สวิตช์บอร์ด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การออกแบบและประมาณราคาตู้สวิตช์บอร์ด
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การออกแบบและประมาณราคาตู้สวิตช์บอร์ด
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ The Design and Estimation of Switchboards
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ยงยุทธ   นาราษฎร์
ชื่อผู้วิจัย

นายชนัฐ ศรีสุวรรณ์ นายพชรดนัย เตียไม้ไทย

สาขา วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี)

04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี)

05_tbc.pdf

6 บทที่ 1

06_ch1.pdf

7 บทที่ 2

07_ch2.pdf

8 บทที่ 3

08_ch3.pdf

9 บทที่ 4 

09_ch4.pdf

10 บทที่ 5

10_ch5.pdf

11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง)

11_ref.pdf

12 ภาคผนวก

12_app.pdf

13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี)

13_vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 17