การศึกษาและการวิเคราะห์การทำงาน เพื่อออกแบบแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อลดความสูญเสียในการจัดการองค์กร

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การศึกษาและการวิเคราะห์การทำงาน เพื่อออกแบบแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อลดความสูญเสียในการจัดการองค์กร
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การศึกษาและการวิเคราะห์การทำงาน เพื่อออกแบบแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อลดความสูญเสียในการจัดการองค์กร
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ An analytical study for creating methods to reduce the loss of management in the organization Case Study Kwung Vee Co.,Ltd.
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ณัฐพล  พุฒยางกูร
ชื่อผู้วิจัย

นางสาวสิริพฤษ  แซ่เตียว

สาขา วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 22