กระบวนการจัดเตรียมการตรวจสอบบัญชีสำหรับกิจการทั่วไป

Last modified: December 16, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
กระบวนการจัดเตรียมการตรวจสอบบัญชีสำหรับกิจการทั่วไป
The process of preparing auditing for general affairs
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวชรินรัตน์  กลึงกลมเกลียว
Ms. Charinrat Kleungklomklieow
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ชายศักดิ์ หลายรัตนกุล
Mr. Chaisak Lairatanakul
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2562
3/2019

การอ้างอิง/citation

ชรินรัตน์ กลึงกลมเกลียว. (2562). กระบวนการจัดเตรียมการตรวจสอบบัญชีสำหรับกิจการทั่วไป. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท วินออน ออดิท จำกัด เป็นบริษัทที่มีการให้บริการด้านการจัดทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชีทั่วราชอาณาจักร ให้บริการให้คำปรึกษาด้านภาษีและด้านบัญชี การให้บริการตรวจสอบบัญชีทั้งการให้บริการสอบบัญชีในรายปีและรายไตรมาส การให้บริการรับจัดตั้งบริษัท/ห้างหุ้นส่วน/ร้านค้า และรับจดทะเบียนเลิกกิจการ

จากการปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ณ บริษัท วินออน ออดิท จำกัด ในครั้งนี้ ได้รับมอบหมายในตำแหน่งผู้ช่วยผู้สอบัญชี โดยได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานทางด้านการตรวจสอบบัญชี การจัดทำงบการเงิน จัดทำหมายเหตุประกอบ การทดสอบการคำนวณต่างๆ เช่น ค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า การจัดทำหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้, เจ้าหนี้ เป็นต้น ดังนั้น ผู้จัดทำจึงได้จัดทำโครงงานนี้เพื่อช่วยเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนการจัดทำงบการเงินด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์ เอ็กเซล และจัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วยโปรแกรมไมโครซอฟเวิร์ด ซึ่งผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปฏิบัติโครงงานสหกิจครั้งนี้จะสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับทั้งหมดไปปรับใช้ในการทำงานในวิชาชีพบัญชีและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่นำไปศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

คำสำคัญ: งบการเงิน งบแสดงการเปลี่ยนในส่วนของเจ้าของ หมายเหตุประกอบงบการเงิน


Abstract

WINON AUDITS CO., LTD. is a company providing accounting and auditing services all over the country. This company provides tax and accounting consulting services, auditing services for both annual and quarterly, registering the establishment of companies, partnerships, and shops, and requesting for the liquidation.

Apprenticing in the cooperative education project of Siam University at Winon Audit Company Limited, I was assigned the position of auditor assistant to perform audit work: preparing financial statements, making footnotes to financial statements, and testing various calculations such as accumulated depreciation, prepaid expense, and letters to confirm account receivable and payable. Therefore, I prepare this project to help increase knowledge and understanding of the process of preparing financial statements with Microsoft Excel and making footnotes to financial statements with Microsoft Excel. I sincerely hope that I will be able to apply all of the experience I gained from this project to my future career in accounting, and this project will benefit those who continue to study further.

Keywords:  financial statements, statement of changes in owner’s equity, footnotes to financial statements.


กระบวนการจัดเตรียมการตรวจสอบบัญชีสำหรับกิจการทั่วไป | The process of preparing auditing for general affairs  

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 247
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print