แยมเสาวรสมะละกอ

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title
แยมเสาวรสมะละกอ
Papaya Passion Fruit Jam
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายธนชัย แก้วประดิษฐ์, นายชยากร แสงอุดมทรัพย์
Mr. Thanachai  Kaewpradit, Mr. Chayakorn  Saengudomsub
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์นันทินี ทองอร
Ms. Nanthinee Thongorn
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

ชยากร แสงอุดมทรัพย์ และ ธนชัย แก้วประดิษฐ์. (2560). แยมเสาวรสมะละกอ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา สามารถที่จะมองเห็นวิวของสะพานพระรามเก้าจึงทำให้มีลูกค้ามาใช้บริการอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจากการที่คณะผู้จัดทำได้เข้าไปฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ในแผนกจัดเลี้ยง ได้พบว่าในแต่ละวันจะต้องมีการเตรียมอาหารและผลไม้ต่างๆไว้สำหรับแขกที่มาใช้บริการของห้องพักและห้องประชุมเป็นจำนวนมาก ซึ่งในแต่ละครั้งก็จะมีอาหารและผลไม้เหลือทิ้ง โดยเฉพาะในส่วนของมะละกอ และเสาวส ดังนั้นจึงได้คิดที่จะนำมาทำแยมมะละกอและเสาวรสขึ้นมาเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ไว้ใช้ในแผนกจัดเลี้ยง

เพื่อให้ทราบถึงผลของโครงงาน แยมเสาวรสมะละกอ (Papaya Passion Fruit Jam) ทางคณะผู้จัดทำจึงได้ทำแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของพนักงานแผนกจัดเลี้ยงและแผนกครัว พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 จึงเห็นได้ว่าโครงงานนี้สามารถนำผลไม้เหลือทิ้งมาแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์และลดต้นทุนให้กับองค์กรได้จริง

คำสำคัญ: แยมเสาวรสมะละกอ


Abstract

Montien Riverside Hotel is located on the bank of the Chao Phraya River. The researchers had conducted the cooperative study at Montien Riverside Hotel in the Catering Department and found out that there were large amounts of meals and fruits prepared daily for guests who stay in the hotel and use meeting rooms. Each time, there would be food and fruit scraps left over, especially papaya and passion fruit. Therefore, we had an idea to make ‘Papaya Passion Fruit Jam’ to create a new product to be used in the Catering Department.

To study the outcome of Papaya Passion Fruit Jam Project, the researchers prepared a questionnaire to evaluate the satisfaction of the staff in the Catering Department and the Kitchen Department. It was found that the respondents were very satisfied with a mean of 4.07. It indicated that this project could recycle fruit scraps by processing it to be beneficial and to reduce costs for the organization.

Keywords:  Papaya Passion Fruit Jam.


แยมเสาวรสมะละกอ / Papaya Passion Fruit Jam

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1296
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print