การตลาดผ่านสื่อออนไลน์ ด้วย APPLICATION PINTEREST กรณีศึกษา บริษัท พีดับบลิวที เอ็กซ์เพรส ภาษีเจริญ

Last modified: January 9, 2020
You are here:
Estimated reading time: 2 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การตลาดผ่านสื่อออนไลน์ ด้วย APPLICATION PINTEREST กรณีศึกษา บริษัท พีดับบลิวที เอ็กซ์เพรส ภาษีเจริญ
Online marketing with pinterest application case study : PWT Express Phasicharoen, Ltd.
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวจาริยา ศรีสำราญ, นางสาวสิริวิกานต์ เศษรักษา
Ms. Jariya Srisamran, Ms. Siriwikan Setraksa
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ศุภัตรา ฮวบเจริญ
Ms. Supattra Huabcharoen
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2561
1/2018

 

การอ้างอิง/citation

จาริยา ศรีสำราญ และสิริวิกานต์ เศษรักษา. (2561). การตลาดผ่านสื่อออนไลน์ ด้วย APPLICATION PINTEREST กรณีศึกษา บริษัท พีดับบลิวที เอ็กซ์เพรส ภาษีเจริญ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การจัดทํารายงานสหกิจศึกษาเรื่อง “การตลาดผ่านสื่อออนไลน์ ด้วย APPLICATION PINTEREST กรณีศึกษา บริษัท พีดับบลิวที เอ็กซ์เพรส ภาษีเจริญ” มีวัตถุประสงค์ 1 ) เพื่อศึกษา แอปพลิเคชั่น Pinterest  2) เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับ บริษัท พีดับบลิวที เอ็กซ์เพรส ภาษีเจริญ จำกัด ผ่าน แอปพลิเคชั่น Pinterest

ทางคณะผู้จัดทำจึงมองเห็นโอกาสการเพิ่มช่องทางการตลาดอีกหนึ่งทาง คือการประชาสัมพันธ์ผ่าน แอปพลิเคชั่น Pinterest ซึ่งแอปพลิเคชั่นนี้มีจุดเด่น คือ การสร้างกระดานส่วนตัวขึ้นมาแล้วนำเรื่องราวหรือรูปที่สนใจนั้นไปปักหมุด (pin) เอาไว้ และแอปพลิเคชั่นนี้มีความคิดที่ว่า “เพียงแค่ภาพ 1 ภาพสามารถแทนคำพูดได้นับล้าน” ก็เปรียบเสมือนแบรนเนอร์ของการท่องเที่ยว เพราะเพียงแค่แบรนเนอร์เดียวนั้นก็มีรายละเอียดการเดินทางอยู่ในนั้นแทบจะทั้งหมด ทำให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าใจได้ง่าย ทางคณะผู้จัดทำจึงได้ทำการประชาสัมพันธ์ผ่านแอปพลิเคชั่นนี้ และสามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มของลูกค้าที่สนใจจะซื้อแพ็คเกจทัวร์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

ผลการดำเนินการพบว่า ในระยะเวลา 3 เดือนมีการโพสต์ลงไปในแอปพลิเคชั่น Pinterest  ไปทั้งหมด 49 pin ในแอคเคาท์ที่มีชื่อว่า PWT EXPRESS PHASICHAROEN มีผู้ใช้งานเข้ามาชมใน   แอคเคาท์จำนวน 165 คน โดยข้อดีของแอปพลิเคชั่น Pinterest ผู้ใช้งานสามารถปักหมุด (pin) และกลับมาดูประวัติการค้นหาได้ที่หน้าบอร์ดของแอคเคาท์ผู้ใช้งานได้ ถือว่า ง่าย สะดวก ต่อการค้นหาสิ่งที่เคยดูมาก่อน ทางคณะผู้จัดทำจึงสรุปได้ว่าผลการดำเนินการครั้งนี้เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับ บริษัท พีดับบลิวที เอ็กซ์เพรส ภาษีเจริญ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

 

คำสำคัญ: แอปพลิเคชั่น Pinterest, ประชาสัมพันธ์, แบรนเนอร์การท่องเที่ยว


Abstract

This co-operation education was a study about “marketing online” by using the application Pinterest from PWT EXPRESS PHASICHAROEN. This study aims to 1) study application Pinterest, and 2) increase market channels for PWT EXPRESS PHASICHAROEN through application Pinterest.

The author found that there is an opportunity to increase market promotion which is through the application Pinterest. Pinterest has it dominant point. Which is it can create a dashboard to present stories or picture. If there is anyone interested. They can “pin” it. The theme of this application is “one picture can describe a million words” which is similar to tourist banner. One banner contains all details about the tour. So that it is easy to understand. Therefore, the author had used the application Pinterest to promote and be able to reach interested customers to buy tour packages.

The result was found that during 3 months on posting in the application Pinterest, there were 49 pins in the account named PWT EXPRESS PHASICHAROEN. The users who visited the account was about 165 persons. For the advantages of the application Pinterest. Users can pin what they find interesting and at their home page, it will show then search history. This application is so easy to use and convenient to search what they are currently looking for or they can see related content which is match to their interests. The author concludes that this way can increase the market channels for PWT EXPRESS PHASICHAROEN and also follow their goals.

 

Keywords:  Pinterest, Market channels, Tour package.


การตลาดผ่านสื่อออนไลน์ ด้วย APPLICATION PINTEREST กรณีศึกษา บริษัท พีดับบลิวที เอ็กซ์เพรส ภาษีเจริญ / Online marketing with pinterest application case study : PWT Express Phasicharoen, Ltd.

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 311
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code