โครงการการผลิตสื่อออนไลน์ให้กับมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญ

Last modified: July 2, 2024
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อเรื่อง –
Title:
โครงการการผลิตสื่อออนไลน์ ให้กับ มูลนิธิ ธนาคาร เพิ่มบุญ
Online Media Production for Moolanidhi Thanakarn Permboon
ชื่อผู้เขียน –
Author:
พริษฐ์ เผือกพิพัฒน์
Pharist Phueakpipatana
อาจารย์ที่ปรึกษา –
Advisor:
ดร.วิเชษฐ์ แสงดวงดี – Dr. Vichet Saengduangdee
ชื่อปริญญา –
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ – Bachelor of Science Program in Animation and Creative Media
ภาควิชา/สาขาวิชา –
Major:
วท.บ. (แอนิเมชั่นและสื่อสร้างสรรค์) – B.Sc. (Animation and Creative Media)
คณะวิชา –
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology)
ภาคเรียน/ปีการศึกษา –
Semester/Academic year:
3/2563 (2020)

บทคัดย่อ

มูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญ เป็นองค์กรการกุศลองค์กรหนึ่งซึ่งมีแนวนโยบายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อทุกภัย ทุพภิกขภัย ทั่วประเทศไทย บำเพ็ญกิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์ และสาธารณประโยชน์ และยังเป็น สถานที่ประดษิฐานพระพุทธรปู และรูปบูชาเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งรวมถึง ศาลเจ้าพ่อเืสอใหญ่ที่สุดในโลกของพี่น้องชาวจีน อีกด้วยมลูนิธิรับบริจาคเงิน และสิ่ง ของจากผู้มีจิตศัทรา เพื่อนำไปช่วยเหลือ ให้กับผู้ที่ยากไร้หรือประสบภัย นอกจากนี้ทางมลูนิธิยัง ทำรายการทำนายดวงชะตา แนะนำฮวงจุ้ย บนช่องทาง YouTube เพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในอีกช่องทางหนี่งในการออกแบบวิดิโอนั้น ทางผู้จัดทำได้ใช้โปรแกรม KineMaster ช่วยในการทำางานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการสร้างชิ้นงาน ตามที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษา สหกิจศึกษา ที่คอยให้คำแนะนำด้านเทคนิคต่างๆ

คำสำคัญ: Youtube, ประชาสัมพันธ์


Abstract

Moolanidhi Thanakarn Permboon in Thai is a Chinese charity foundation supporting poor people or victims of disaster, such as food or fire allover the nation. Also, the foundation provides community service and social work.

The location of the foundation is at the shrine, Chinese Buddha Image and Chinese Gods, especially the world biggest Tiger God. Furthermore, the foundation produces a program on their YouTube channels showing fortune telling, Chinese physiognomy and Feng Shui. For Financial, the foundation receives and accepts donations from people who help subsidize. To design video, the producer has used program KineMaster to work in the most effcient job creation. The program used is KineMaster program together with job creation as assigned by cooperative education consultants who provide technical advice in various felds.

Keywords: YouTube, Public Relation


ดร.วิเชษฐ์ แสงดวงดี – Dr. Vichet Saengduangdee, วท.บ. (แอนิเมชั่นและสื่อสร้างสรรค์) – B.Sc. (Animation and Creative Media), เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology), วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ – Bachelor of Science Program in Animation and Creative Media, 1/2564 (2021)

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 4
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code