การออกแบบชุดสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวศาลพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร

Last modified: July 2, 2024
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อเรื่อง –
Title:
การออกแบบชุดสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ศาลพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร
The Design of a Public Relations Media Set to Promote Tourism at Phanthai Norasing Shrine, Samut Sakhon
ชื่อผู้เขียน –
Author:
ชญาพล ปิยะชยาพร
Chayaphon Piyachayaporn
อาจารย์ที่ปรึกษา –
Advisor:
ดร.วิเชษฐ์ แสงดวงดี – Dr. Vichet Saengduangdee
ชื่อปริญญา –
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ – Bachelor of Science Program in Animation and Creative Media
ภาควิชา/สาขาวิชา –
Major:
วท.บ. (แอนิเมชั่นและสื่อสร้างสรรค์) – B.Sc. (Animation and Creative Media)
คณะวิชา –
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology)
ภาคเรียน/ปีการศึกษา –
Semester/Academic year:
2/2565 (2022)

บทคัดย่อ

“ศาลพันท้ายนรสิงห์”เป็นอนุสรณ์แห่งความซื่อสัตย์ สุจริต และความจงรักภักดีของ พันท้ายนรสิงห์ ตั้งอยู่ที่บริเวณปากคลองโคกขาม ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ผู้จัดทำพบว่าสื่อประชาสัมพันธ์ที่ศาลพันท้ายนรสิงห์ยังดูล้าสมัย ขาดความน่าสนใจ การใช้งานค่อนข้างลำบาก จึงได้จัดทำและออกแบบชุดสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวศาลพันท้ายนรสิงห์ขึ้นใหม่ คือ วิดีทัศน์ศาลพันท้ายนรสิงห์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โรลอัพ (Roll up) ประวัติพันท้ายนรสิงห์และเรือพระที่นั่งเอกไชยน้อย ป้ายแสดง QR code ใบเซียมซี และป้ายคัทเอ้าท์ (Cut out) โดยพยายามถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาในอดีตภายในศาลพันท้ายนรสิงห์ออกมาในหลายรูปแบบและนำไปเผยแพร่ในรูปแบบสื่อสมัยใหม่เพื่อสร้างความสนใจ ความสะดวกสบายแก่นักท่องเที่ยว

คำสำคัญ: การส่งเสริมการท่องเที่ยว, การออกแบบ, สื่อประชาสัมพันธ์


Abstract

“Phanthai Norasing Shrine” is a memorial of honesty and loyalty of Phanthai Norasing, located at the mouth of Khok Kham Canal in Phanthai Norasing, Samut Sakhon Province. The Student found that the public relations media at Phanthai Norasing Shrine looked outdated, lacked of interest and was quite difficult to use. Therefore, a new set of public relations materials was prepared and designed to promote tourism at Phanthai Norasing Shrine. These consisted of videos of the Phanthai Norasing Shrine in both Thai and English, roll-ups, the history of Phanthai Norasing and the Ekachai Noi Royal Barge, a sign showing a QR code, horoscope, and a cut-out sign. By attempting to convey the history of the past within the Phanthai Norasing Shrine, the PR efforts disseminated history in modern media to create interest for tourists.

Keywords: design, public relations, tourism


ดร.วิเชษฐ์ แสงดวงดี – Dr. Vichet Saengduangdee, วท.บ. (แอนิเมชั่นและสื่อสร้างสรรค์) – B.Sc. (Animation and Creative Media), เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology), วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ – Bachelor of Science Program in Animation and Creative Media, 2/2565 (2022)

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 13
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code