สลัดไก่ซอสเสาวรส

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
สลัดไก่ซอสเสาวรส
Poached chicken passion fruit salad
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย ฐานันดร  ดวงจอมดี
Mr. Thanandon  Duangchomdee
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สุนทร  สอนกิจดี
Mr. Suntorn  Sonkitdee
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2560
2/2017

การอ้างอิง|Citation

ฐานันดร  ดวงจอมดี. (2560). สลัดไก่ซอสเสาวรส. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Duangchomdee T. (2017). Poached chicken passion fruit salad. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

จากการที่ได้เข้ารับการปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา ณ โรงแรมริวาเซอร์ยา กรุงเทพฯ ผู้จัดทำพบว่ามีเมนูสลัดค่อนค้างน้อยผู้จัดทำได้คิดค้นเมนู “ สลัดไก่ซอสเสาวรส ” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าในการตัดสินใจเลือก สลัดไก่ซอสเสาวรส ( Poached chicken passion fruit salad )เพื่อสุขภาพและประเมินความพึงพอใจโดยพนักงานภายในโรงแรมต่อเมนู

การที่ผู้จัดทำได้ทำการทดลองเพื่อให้เมนูสลัดออกมาสมบูรณ์ โดยศึกษาหาข้อมูลและได้ลงมือปฏิบัติ หลังจากนั้นจังได้จัดทำแบบประเมินให้กับพนักงานในครัวของโรงแรมและได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจมา 10 ชุด โดยการประเมินนั้นสรุปได้ว่าด้านสี มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.9 คะแนน ซึ่งมีความพอใจระดับมากที่สุดรองลงมาคือด้านความสดของผัก มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.7 คะแนน

คำสำคัญ: แบบสำรวจความพึงพอใจ, สลัดไก่ซอสเสาวรส


Abstract

From the internship under the co-operative education project at Riva surya Bangkok, the author found that the salad menu had limited choices. The author developed the appetizer menu item entitled Poach chicken passion fruit salad. The objectives of this project were to provide an alternative for customers to choose Poach chicken passion fruit salad for health and to evaluate the hotel employees’ satisfaction with this menu.

For perfect creation of this menu item the author studied necessary information and took actions. The assessment was created and distributed to employees in the kitchen department of the hotel. 10 copies of satisfaction survey were developed. Based on the assessment, it could be concluded that color had mean satisfaction at 4.9, which was the highest level of satisfaction, followed by Freshness of vegetables with the mean satisfaction score at 4.7 which was the highest level of satisfaction.

Keywords:  Satisfaction Surveys, Poached chicken passion fruit salad.


Poached chicken passion fruit salad

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 119
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print