เวจเจททาเรี่ยนแฮกกิส

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
เวจเจททาเรี่ยนแฮกกิส
Vegetarian Haggis
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวสุภัสสร ปัญญาวงค์
Miss Supassorn  Panyawong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ยุวริน  ศรีปาน
Miss Yuvarin Sripan
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2560
2/2017

การอ้างอิง|Citation

สุภัสสร ปัญญาวงค์. (2560). เวจเจททาเรี่ยนแฮกกิส. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Panyawong S. (2017). Vegetarian Haggis. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

โครงงานสหกิจศึกษาเล่มนี้มีจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางอาหารโดยพิจารณาเห็นว่าเมนูอาหาร Haggis ซึ่งเป็นอาหารประจำชาติที่มีชื่อเสียงของชาวสก๊อตแลนด์ โดยมีส่วนประกอบหลักมาจากแกะ หมูหรือวัว สามารถนำวัตถุดิบที่มาจากผักและถั่วมาประยุกต์เป็นส่วนประกอบในการทำเมนู Vegetarian Haggis เพื่อเป็นเมนูทางเลือกสำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบในการทานอาหารมังสวิรัติ อีกทั้งยังเป็นการช่วยให้ห้องอาหารครัวเดอะคอร์ทยาร์ดของโรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ มีเมนูเพื่อสุขภาพที่แปลกใหม่จากการนำวัตถุดิบที่มีอยู่แล้วมาสร้างรายได้เพิ่ม ผู้จัดทำโครงงานจึงได้ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับ Haggis จากนั้นจึงนำวัตถุดิบที่มีอยู่แล้วในโรงแรม เช่นผักและถั่ว พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนเทคนิคการปรุงรสและการตกแต่งจานอาหารเพื่อให้เหมาะสมและสวยงาม จนเกิดเป็นเมนูทางเลือก Vegetarian Haggis ขึ้นมา

ซึ่งได้ทำการสัมภาษณ์เกี่ยวกับรสชาติผลออกมาว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความพึงพอใจรสชาติของอาหารและเห็นว่าเป็นเมนูอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพเหมาะสำหรับคนที่ไม่ต้องการทานเนื้อสัตว์สามารถใช้เป็นอาหารว่างได้และสามารถนำไปประกอบเป็นเมนูใหม่ของโรงแรมได้ในอนาคต

คำสำคัญ: โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ, Haggis  มังสวิรัติ


Abstract

This co-operative education aimed to create innovative food by considering the haggis menu items the famous Scottish national dish this is made of beef, pork, or mutton and beans and vegetables that can be adapted into making haggis, which is an alternative menu item for vegetarians. In addition, this helps the Court Yard Kitchen of W Hotel Bangkok to create new healthy menu item from existing ingredients to earn extra income. This raw material has been adjusted to appropriately decorate and create the alternative vegetarian haggis.

We have conducted the interview about the taste of the food. The results showed that most of the interviewees were satisfied with the taste food, was good for health, suited for vegetarians, and could be a new dish for the hotel in the future.

Keywords:  W Bangkok Hotel, Vegetarian Haggis.


Vegetarian Haggis

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 62
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print