ปอเปี๊ยะลาบหมู

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ปอเปี๊ยะลาบหมู
Pork Larb Spring Rolls
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว อัญญาวรรณ ปรัชธันย์ชนก, นางสาว ชุลีพร สินสงวน
Ms.Aunyawan Paratthanchanok, Ms.Chuleeporn Sinsanguan
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อ.นันทินี ทองอร
Ms. Nantinee Thongorn
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2561
1/2018

การอ้างอิง/citation

อัญญาวรรณ ปรัชธันย์ชนก และชุลีพร สินสงวน. (2561). ปอเปี๊ยะลาบหมู. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ (Millennium Hilton Bangkok) เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว มีความสูงถึง 32 ชั้น ตั้งโดดเด่นอยู่บนริมฝั่งของแม่น้าเจ้าพระยาในย่านเก่าแก่ของกรุงเทพฯ และเป็นโรงแรมที่มีเครือข่ายทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นโรงแรมสีเขียวที่ช่วยลดปัญหาขยะและพลาสติกภายในองค์กร จึงทาให้คณะผู้จัดทาเกิดความคิดที่จะลดปัญหาขยะให้กับทางโรงแรม

เนื่องด้วยคณะผู้จัดทาได้เข้ารับการปฏิบัติงานในแผนกครัว และได้รับมอบหมายให้ดูแลไลน์บุฟเฟ่ต์อาหารเช้าและอาหารกลางวัน ได้พบกับปัญหาภายในครัวว่ามีวัตถุดิบเหลือใช้จากไลน์บุฟเฟ่ต์เป็นจานวนมาก จึงคิดหาแนวทางแก้ไขเพื่อช่วยลดต้นทุนในการทิ้งวัตถุดิบที่เหลือใช้ จึงนาวัตถุดิบที่เหลือมาสร้างสรรค์เป็นเมนูตัวใหม่นั้นคือ เมนูปอเปี๊ยะลาบหมู (Pork Larb Spring Rolls)โดยมีการจัดทาแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจเป็น จานวน 30 ชุด ผลของการประเมินความพึงพอใจ พบว่าอยู่ในระดับชอบมากมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.32 จึงสรุปได้ว่าสามารถทาได้จริง แต่จาเป็นต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาและยอมรับจากผู้บริหารของทางโรงแรม

 

คำสำคัญ: อาหารปอเปี๊ยะลาบหมู


Abstract

Millennium Hilton Bangkok is a 5 star hotel, with a height up to 32 floors, located on the banks of Chao Phraya River in Bangkok’s historic district, and is a global network hotel. Millennium Hilton Bangkok is a Green Hotel that reduces waste and plastic within the organization, as a result, the author made the ideas to reduce the waste to the hotel.

From the performance of co-operative education, the author did practical work in the kitchen, and the author was assigned to service the buffet line for breakfast and lunch.The problem found was that there was a lot of waste material from the buffet line. The author had figured out a solution to help reduced the cost of disposing waste material by bringing materials to create a new menu item, Pork Larb Spring Rolls. The author made 30 sets of questionnaires to evaluate the satisfaction. The results showed that satisfaction levels are very high, the overall average was 4.32. In conclusion, it can be done, but it must pass through the process of consideration and adoption by the management of the hotel.

 

Keywords:  Pork Larb Spring Rolls, Reduse waste, Millennium Hilton Bangkok.


ปอเปี๊ยะลาบหมู / Pork Larb Spring Rolls

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1693
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print