ชาอู่หลงสับปะรดว่านหางจระเข้

Last modified: January 11, 2020
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ชาอู่หลงสับปะรดว่านหางจระเข้
Welcome drink Oolong Tea with Pineapple with Aloe Vera
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวกนกกาญจน์ สิริวัฒนาพาท
Ms.Kanokkan  Siriwattanapat
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ ปิยธิดา กังวานสิทธิ์
Ms.Piyatida  Kungwansith
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2561
1/2018

การอ้างอิง/citation

กนกกาญจน์ สิริวัฒนาพาท. (2561). ชาอู่หลงสับปะรดว่านหางจระเข้. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

จากการที่ได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง (Royal Princess Larn Luang Hotel) ผู้จัดทาได้ปฏิบัติหน้าที่ในแผนกต้อนรับส่วนหน้า ทาให้รู้ว่าในแต่ละวันจะมีลูกค้ามาเช็คอินเข้าพักเป็นจานวนมากและสังเกตได้ถึงความเหนื่อยล้าจากการเดินทางเป็นเวลานาน ผู้จัดทาจึงมีความคิดที่จะทาเครื่องดื่มต้อนรับ(Welcome Drink)ที่ทาให้ลูกค้าที่มาเยือนรู้สึกสดชื่น ผ่อนคลาย และดับร้อน โดยเลือกใช้ชาอู่หลง เนื่องจากมีสรรพคุณทาให้ชุ่มคอ มีกลิ่นหอม นอกจากนี้ยังได้มีการผสมว่านหางจระเข้ และสับปะรดที่มีวิตามินซีสูง ช่วยบรรเทาอาการร้อน กระหายน้า กระตุ้นให้หายเหนื่อย และยังช่วยทาให้กระชุ่มกระชวย

เพื่อให้ทราบถึงผลสารวจความพึงพอใจของผู้ที่ทดลองดื่มชาสับปะรดว่านหางจระเข้ จานวน 33คน สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 จึงเห็นได้ว่าตัวโครงงานนี้สามารถช่วยโรงแรมลดต้นทุน และยังเป็นการนาสมุนไพรที่ทางโรงแรมปลูกไว้มาดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ นอกจากนั้นยังช่วยเพิ่มหนทางการหารายได้ และสามารถนาไปประกอบธุรกิจในอนาคต

 

คำสำคัญ: เครื่องดื่มต้อนรับ, ชาอู่หลง, ว่านหางจระเข้, สับปะรด


Abstract

According to the cooperative at Royal Princess Larn Luang Hotel, the author has been working as a receptionist. So, the author noticed the a lot of guests from travelling. Therefore, the author have an idea to make a ‘Welcome Drink’ to welcome guest and let them refresh, relax, and cool down By using Oolong tea, from its benefits, can help them to be less thirsty and have a good aroma. Moreover, the tea and adding Aloe vera and pineapple, which has high vitamin C, can help with cooling, less thirsty, help exhaustion, and also help freshen them up.

In order to know the satisfaction of the samples who have already tested the pineapple and aloe vera oolong tea for 33 people, we can conclude that samples satisfaction are in the highest level and have the average about 4.57. Therefore, we concluded that this project can help the hotel spend less and also bring the herbs that the hotel planted to be beneficial. Moreover, this project can produce more income and can be a business idea in advance.

 

Keywords:  Welcome drink, Oolong tea, Aloe vera, Pineapple.


ชาอู่หลงสับปะรดว่านหางจระเข้ / Welcome drink Oolong Tea with Pineapple with Aloe Vera

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 787
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print