การนำรถเข็นอาหารบนเครื่องบินที่ไม่ใช้แล้วมาใช้สำหรับงานจัดเลี้ยง

Last modified: January 11, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การนำรถเข็นอาหารบนเครื่องบินที่ไม่ใช้แล้วมาใช้สำหรับงานจัดเลี้ยง
Reusing in-flight meal cart for banquet operations
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวปรียาวรรณ แก้วทองทา, นายชูเกียรติ จงอ่อน
Ms. Priyawan  Kaewtongta, Mr. Chukeat  Jong-on
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. นันทิรา ภูขาว สนใจ
Dr. Nantira  Pookhao  Sonjai
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2561
1/2018

การอ้างอิง/citation

ปรียาวรรณ แก้วทองทา และชูเกียรติ จงอ่อน. (2561). การนำรถเข็นอาหารบนเครื่องบินที่ไม่ใช้แล้วมาใช้สำหรับงานจัดเลี้ยง. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท การบินไทย จำกัด เป็นสายการบินแห่งชาติของประเทศไทย ได้ทาการเปิดเป็น ครัวการบินไทยเพื่อผลิตอาหารไปบริการบนเครื่องบินของสายการบินไทยและสายการบินอื่นๆ และมีการบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ ทางคณะผู้จัดทำได้เข้าไปฝึกปฏิบัติงานในแผนกจัดเลี้ยง (Outside Catering Service Division ) ได้เล็งเห็นว่ามีรถเข็นอาหารบนเครื่องบินที่ไม่ใช้แล้วถูกทิ้งเป็นจำนวนมาก ดังนั้นโครงงานนี้จึงมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1) เพื่อการศึกษาข้อมูลการปฎิบัติงานของครัวการบินไทย ฝ่ายจัดเลี้ยง แผนกจัดเลี้ยงนอกสถานที่ 2) เพื่อเสนอแนวทางแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานของครัวการบินไทย ฝ่ายจัดเลี้ยง แผนกจัดเลี้ยงนอกสถานที่ให้เกิดการบริการที่รวดเร็ว ความสะดวกและลดอุบัติเหตุในการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ ผลของโครงงานที่ได้จากการแจกแบบสอบถามให้กับพนักงานในแผนกจัดเลี้ยงนอกสถานที่ พบว่าพนักงานมีความพึงพอใจมากที่สุด ในเรื่องความสามารถเป็นประโยชน์ต่อการออกงานเลี้ยงนอกสถานที่ได้ รองลงมาคือเรื่องการประหยัดเวลาในการจัดงาน และรูปลักษณ์ที่ทันสมัยน่าใช้

 

คำสำคัญ: รถเข็นอาหาร, งานจัดเลี้ยง, ครัวการบินไทย


Abstract

Thai Airways Company Limited is the Thailand’s national airline, which has launched the Thai Airways Kitchen to prepare food for serving on Thai Airways airlines and other airlines with an off-site catering services. The researchers had conducted the co-operative study in the Outside Catering Service Division, and noticed that there was a large number of airline food trolleys that were discarded. Therefore, this project has the following objectives; 1)to study the operations of Thai Airways kitchen in the Outside Catering Service Division 2) to suggest the resolutions  for the problems in the operations of Thai Airways kitchen in the Outside Catering Service Division to help quicken services, enhance facilitation and reduce damage caused by moving food containers. The results showed that the respondents had the highest satisfaction towards the benefit of cart for usage when having outside banquets. Saving time and modern appearance of the cart were considered as the second issue that the respondents satisfied.

 

Keywords:  Cart, Banquet, Thai catering.


การนำรถเข็นอาหารบนเครื่องบินที่ไม่ใช้แล้วมาใช้สำหรับงานจัดเลี้ยง / Reusing in-flight meal cart for banquet operations

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 396
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print