ขนมตะโก้ชานมไข่มุก 5 สี

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ขนมตะโก้ชานมไข่มุก 5 สี
Thai pudding & bubble milk tea 5 colors
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย พลิศร์ แสงอากาศ, นางสาว ชวัลพัชร วงศ์พัฒนานิวาศ
Mr. Plis Sangarkard, Ms. Chawanphat Wongpattananiwas
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ภัทรภร จิรมหาโภคา
Ms. Pattaraporn Jiramahapoka
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2561
1/2018

การอ้างอิง/citation

พลิศร์ แสงอากาศ และชวัลพัชร วงศ์พัฒนานิวาศ. (2561). ขนมตะโก้ชานมไข่มุก 5 สี. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงงานสหกิจศึกษา เรื่อง “ขนมตะโก้ ชานมไข่มุก 5 สี”มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างสรรค์สูตรขนมไทยที่แปลกใหม่เพื่อเป็นการเรียนรู้ ในการทำขนมไทย ยอดนิยมที่ขึ้นชื่อ โดยการดัดแปลงเป็นขนมไทยสไตล์ฟิวชั่นซึ่งทำให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้เกิดประโยชน์กับสถานประกอบการ สามารถนำไปใช้ได้จริงโดยผู้จัดทำได้ทดลองทำขนมไทยฟิวชั่นนี้ขึ้นมา และนำไปให้พนักงานในแต่ละแผนกได้ชิมโดยได้มีการให้ทำแบบสอบถามความพึงพอใจและมีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 30 คน จากการตอบแบบสอบถามพบว่าพนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุตั้งแต่18-30ปีส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในตัวขนมตะโก้ชานมไข่มุก เพราะสามารถนำไปใช้ได้จริงนอกจากนี้พนักงานส่วนใหญ่ ยังให้ความพึงพอใจในเรื่องของรสชาติ กลิ่น สี ของขนมที่มีความลงตัวในการนำขนมไทยมาดัดแปลงเป็นขนมไทยฟิวชั่น ซึ่งเป็นขนมที่แปลกใหม่ ไม่ซ้าใคร และไม่สามารถหาซื้อได้ทั่วไปตามท้องตลาดแถมยังเป็นที่น่าลิ้มลองสำหรับใครหลายๆ คน

 

คำสำคัญ: ตะโก้, ขนมไทย, ชานม, ไข่มุก


Abstract

The cooperative education project on “Thai pudding with coconut topping and 5-color pearl milk tea” aims to create a new Thai dessert in order to learn the popular Thai dessert cooking style, and adapting it to a fusion Thai style dessert that makes it more interesting and benefit the business. We made this fusion Thai dessert and brought them to employees of each department to taste and answer the satisfaction questionnaire. There are a total of 30 responders, most of them are female with age of 18-30 years old. The result shows that they are satisfied with the Thai pudding with pearl milk tea because it is really flavorful. Moreover, most employees are also satisfied with the taste, odor, and color of the dessert obtained from adapting Thai style dessert to a fusion Thai dessert which is originally a new dessert, that can not be found in the market place, and is delectable for everyone.

 

Keywords:  Thai pudding, Thai dessert,  Milk tea, Pearl.


ขนมตะโก้ชานมไข่มุก 5 สี / Thai pudding & bubble milk tea 5 colors

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 2272
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print