ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของวิตามินซีต่อระบบผิวหนัง

Last modified: September 14, 2022
You are here:
Estimated reading time: < 1 min
ชื่อบทความ: ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของวิตามินซีต่อระบบผิวหนัง
Research Article: Role of Vitamin C and Vitamin E in Skin Health
ผู้เขียน|Author: ดร.ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา|Dr. Thanompong Sathienluckana
Email: thanompong.sat@siam.edu
สาขาวิชา|คณะ: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department|Faculty: Faculty of Pharmacy,  Siam University, Bangkok 10160
Published|แหล่งเผยแพร่: วงการยา กันยายน 2561|The Medical News 2018

การอ้างอิง/citation

ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา. (2561, กันยายน). ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของวิตามินซีต่อระบบผิวหนัง. วงการยา, 1-8.


ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของวิตามินซีต่อระบบผิวหนัง|Role of Vitamin C and Vitamin E in Skin Health

Faculty of Pharmacy, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 615
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code