ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสีทาอาคาร บริษัท โฮมเพ้นท์ จำกัด สาขาบางแค-กาญจนาภิเษก

Last modified: October 5, 2023
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสีทาอาคาร บริษัท โฮมเพ้นท์ จำกัด สาขาบางแค-กาญจนาภิเษก
Marketing Mix Factors Affecting the Purchase of Building Paint at Homepaint Co., Ltd Bangkae-Kanjanapisek Branch
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวฤดีพร ดำรงสิริลาภพร
Miss Rudeeporn Damrongsirilarpporn
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. ธีติมา ปิยะศิริศิลป์
Dr. Teetima Piyasirisilp
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการการตลาด
Marketing Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2566
2023
URL:
Published แหล่งเผยแพร่ผลงาน
Proceedings
PDF
การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ ครั้งที่ 9, 16 ธันวาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต หน้า 377-393 | NCIBE 2022 National Conference in Innovative Business and Entrepreneuship, pp.377-393

การอ้างอิง|Citation

ฤดีพร ดำรงสิริลาภพร. (2566). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสีทาอาคาร บริษัท โฮมเพ้นท์ จำกัด สาขาบางแค-กาญจนาภิเษก. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม.

Damrongsirilarpporn R. (2023). MMarketing mix factors affecting the purchase of building paint at Homepaint Co., Ltd Bangkae-Kanjanapisek Branch. (Master’s independent study). Bangkok: Master in Business Administration (MBA), Siam University.


บทคัดย่อ

          การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด (4 P’s) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสีทาอาคารของผู้บริโภค โดยกลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มผู้บริโภคที่เข้ามาเลือกซื้อสีทาอาคาร ณ บริษัท โฮมเพ้นท์ จำกัด สาขาบางแค-กาญจนาภิเษกโดยผู้วิจัยได้ทำการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน โดยแบ่งเป็น ช่างทาสี ผู้รับเหมา เจ้าของบ้าน เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อของบริษัท เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีความหลากหลาย ใช้เวลาในการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2565 รวมระยะเวลา 2 เดือน

     ผลจากการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทุกด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสีทาอาคารโดยด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุด เนื่องจากเศรษฐกิจที่ฝืดตัว ผู้บริโภคต้องการควบคุมค่าใช้จ่าย ราคาของสีทาอาคารจึงเป็นปัจจัยที่ผู้บริโภคจะประเมินเป็นลำดับแรก รองลงมาเป็นด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคจะมองหาผลิตภัณฑ์สีทาอาคารที่เหมาะสมกับราคาที่จะต้องจ่าย หรือผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในงบประมาณของผู้ซื้อ โดยประเมินจากคุณสมบัติ อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์สีรุ่นนั้นๆ รองลงมาเป็นด้านการส่งเสริมการตลาด โดยผู้บริโภคจะคำนึงถึงความคุ้มค่าที่จะได้รับจากการซื้อ เพื่อประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายของตัวผู้บริโภคเอง และด้านสุดท้ายคือด้านช่องทางการจัดจำหน่าย โดยผู้บริโภคเน้นสะดวกสบายในการสั่งซื้อสินแต่ละครั้ง เช่น ง่ายต่อการค้นหา เข้าถึง และง่ายต่อการสั่งซื้อ

คำสำคัญ : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจซื้อ, สีทาอาคาร


Abstract

This research aimed to study the marketing mix factors (4 P’s) that affect consumers’ decision to purchase building paints. The scope of the research and the sample group were a group of consumers who came to buy building paint at Home Paint Co., Ltd., Bang Khae-Kanchanaphisek branch. The researcher interviewed 30 samples, classified as technicians, contractors, homeowners, company purchasers, in order to provide a variety of information. The research data was collected between October and November 2022, totaling 2 months. The interview questions covered all 4 marketing mix factors, namely product, price, distribution channel. and marketing promotion. The information was analyzed to see whether the marketing mix factors affected the consumer’s decision to buy house paint or not.
The results of this research found that the marketing mix factors affecting the decision to buy decorative paints where, consumers argue that products affect their purchasing decisions because consumers will choose the product they want to buy first. It then assessed whether the price and promotion were in line with each other. The sluggish economy caused consumers to want to control their expenses and assess their value. Including convenience in ordering products each time, such as easy to find, access, and easy to order.
Keyword: marketing mix factors, purchasing decisions, building paint

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสีทาอาคาร บริษัท โฮมเพ้นท์ จำกัด สาขาบางแค-กาญจนาภิเษก | Marketing Mix Factors Affecting the Purchase of Building Paint at Homepaint Co., Ltd Bangkae-Kanjanapisek Branch

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 102
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print