การจัดการความปลอดภัยในการก่อสร้างอาคารโรงงานอุตสาหกรรม

Last modified: July 4, 2019
You are here:
Estimated reading time: < 1 min
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
Project Title:
การจัดการความปลอดภัยในการก่อสร้างอาคารโรงงานอุตสาหกรรม
Safety Management in the Construction of Industrial Buildings
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายจตุรส ต้อนรับ
Mr. Chaturot Tonrab
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี
Asst. Prof. Dr. Chalermkiat Wongvanichtawee
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
Master of Engineering in Engineering Management
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการงานวิศวกรรม
Engineering Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2559
2016

การอ้างอิง/citation

จตุรส ต้อนรับ. (2559). การจัดการความปลอดภัยในการก่อสร้างอาคารโรงงานอุตสาหกรรม. (การค้นคว้าอิสระวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

 


การจัดการความปลอดภัยในการก่อสร้างอาคารโรงงานอุตสาหกรรม / Safety Management in the Construction of Industrial Buildings

Master of Engineering in Engineering Management, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 71
Previous: การลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้างผู้รับเหมาซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้า
Next: การลดความผิดพลาดในงานเขียนแบบโครงสร้างหน้างาน