แยมสามสหาย (แก้วมังกร สับปะรด และส้มโอ)

Last modified: April 19, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
แยมสามสหาย (แก้วมังกร สับปะรด และส้มโอ)
Sam Sahai Jam (Dragon Fruit Pineapple and Pomelo)
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวพรลภัส กลัดเจริญ
Ms. Phonlaphod Katcharoen
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์จินต์จุฑา ไชยศรีษะ
Ms. Jinjuta Chaisrisa
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2564
3/2021

การอ้างอิง|Citation

พรลภัส กลัดเจริญ. (2564). แยมสามสหาย (แก้วมังกร สับปะรด และส้มโอ). (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Katcharoen P. (2021). Sam sahai jam (Dragon Fruit Pineapple and Pomelo). (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

     เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง       จึงทำให้ระยะเวลาที่ผ่านมาทางโรงแรมเรือนเครือวัลย์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท & สปา มีจำนวนลูกค้า  เข้ามาใช้บริการน้อยลงเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ทางแผนกครัวมีปริมาณวัตถุดิบจำพวกผลไม้เหลือใช้ค่อนข้างมาก ซึ่งผลไม้บางชนิดไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน เนื่องจากเป็นของสด เมื่อนำไปใช้แล้วจะไม่สามารถนำมาใช้ในมื้อถัดไปได้อีก ผู้จัดทำเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้ค้นคว้าหาวิธีถนอมอาหารโดยนำผลไม้ที่เหลือมาทำเป็นแยม โดยการจัดทำโครงงานแยมสามสหายจากแก้วมังกร สับปะรด และส้มโอ ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงงานคือ 1) เพื่อนำผลไม้ที่เหลือใช้ของโรงแรมมาทำเป็นเมนูใหม่ 2) เพื่อลดปริมาณขยะประเภทผลไม้เหลือใช้ 3) เพื่อนำผลไม้เหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการพัฒนาเมนูใหม่ให้กับสถานประกอบการ

     ผู้จัดทำได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของแยมสามสหาย โดยการนำไปแจกกลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานในโรงแรมเรือนเครือวัลย์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท & สปา จำนวน 30 คน ทดลองชิมเพื่อให้ทราบถึงผลของโครงงาน พบว่าพนักงานมีความพึงพอใจในด้านของรสชาติของแยม ความสะอาดของแยม เนื้อสัมผัสของแยม และปริมาณของแยมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก รองลงมาคือ สีสันและกลิ่นของแยมอยู่ในระดับพึงพอใจปานกลาง ดังนั้นจึงสรุปภาพรวมได้ว่า โครงงานแยมสามสหายจากแก้วมังกร สับปะรด และส้มโอมีระดับการสำรวจความพึงพอใจอยู่ที่ระดับความพึงพอใจมาก

คำสำคัญ: แก้วมังกร, สับปะรด, ส้มโอ


Abstract

Due to Covid-19, very few customers are coming to the Rueangwan Riverside Resort & Spa. As a result, the kitchen department has a large amount of raw materials and some fruit.  Some fruits can’t be kept for a long time because they are fresh. The researcher saw the problem and searched for ways to recycling the leftover fruit to make jam. The researcher created a project of Sam Sahai Jam from dragon fruit, pomelo, and pineapple. The objectives of the project were 1) to use the hotel’s leftover fruit as a new menu item.     2) to reduce the amount of leftover fruit ; 3) to maximize the use of leftover fruit as a new menu item development for businesses.

The researcher surveyed the satisfaction of Sam Sahai Jam, a sample of 30 employees at the Rueangwan Riverside Resort & Spa. The results showed that the staff were satisfied with the taste, cleanliness of the jam, and the amount of jam, at highly agreeable level, followed by the color and aroma, at middle agreeable level. As a result, it was concluded that the Sam Sahai Jam from dragon fruit, pineapple, and pomelo was at a highly agreeable level of satisfaction.

Keywords:  fruit, jam, Rueangwan Riverside Resort & Spa.


แยมสามสหาย (แก้วมังกร สับปะรด และส้มโอ)|Sam Sahai Jam (Dragon Fruit Pineapple and Pomelo)

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 1
Views: 439
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print