ปัจจัยความพึงพอใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ (Car Care) ของประชากรในเขตบางขุนเทียน

Last modified: March 12, 2021
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยความพึงพอใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ (Car Care) ของประชากรในเขตบางขุนเทียน
Satisfaction Factors Influence Decisions on Use of Car Care Services of Bang Kunthien District Residents
ชื่อนักศึกษา:
Author:
ณพวิทย์ วชิราปัญญานนท์
Nopphawit Wachirapanyanon
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. ชิตวร ลีละผลิน
Dr. Chitaworn Leelaplin
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
General Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2560
2017

การอ้างอิง/citation

ณพวิทย์ วชิราปัญญานนท์. (2560). ปัจจัยความพึงพอใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ (Car Care) ของประชากรในเขตบางขุนเทียน. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยความพึงพอใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ เลือกใช้บริการคาร์แคร์ (Car Care) ของประชากรในเขตบางขุนเทียน จากการสุ่มตัวอย่าง ผู้ใช้บริการ จํานวน 200 คน โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และ รวบรวมข้อมูลมาทําการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และใช้สถิติ t-test, One Way ANOVA (F – test) เพื่อทดสอบสมมติฐาน

ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 20 – 30 ปี มี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท มีเหตุผล ในการใช้บริการคาร์แคร์ (Car Care) คือ คุณภาพการและความสะอาดในการดูแลรถ คิดเป็นร้อยละ 64.50 มีความถี่ในการใช้บริการคาร์แคร์ (Car Care) คือ ระหว่าง 1 – 5 ครั้ง/เดือน ช่วงเวลาที่ใช้ บริการคาร์แคร์ (Car Care) คือ ระหว่างเวลา 12:01 – 15:00 น. และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการ ตัดสินใจ คือ ตนเอง สําหรับระดับความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการคาร์แคร์ (Car Care) ของ ประชากรในเขตบางขุนเทียนมากที่สุดเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ อันดับ 1 ด้านราคา และด้านสภาพแวดล้อมภายใน เท่ากัน (X = 4.31) อันดับที่ 2 ด้านระยะเวลาที่ใช้บริการ (X = 4.28) อันดับที่ 3 ด้านคุณภาพ (X = 4.27) และอันดับที่ 4 ด้านความสะดวกในการเดินทาง (X = 4.23) ตามลําดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า โดยรวมแล้วปัจจัยส่วนบุคคล และความพึงพอใจ ในการเลือกใช้บริการที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ (Car Care) ของ ประชากรในเขตบางขุนเทียน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05


Abstract

The purposes of this study were to explore the satisfaction factors influence decisions on use of car care services of Bang Kunthien District residents. This research’s participants consisted of 200 customers. Questionnaires were employed to collect data. The analyses of data were conducted by statistical frameworks: frequency, percentage, mean and standard deviation. T-Test and One-Way ANOVA (F – Test) were utilized to test the hypothesis.

The results and findings indicated that the majority of the participants were single males aged between 20 – 30 years old. Their educational background was Bachelor’s Degree. The participants earned 10, 001 – 20, 000 a month. The reasons to be served by the chosen car cares were the quality of services and the cleanliness of the services, which were considered 64.50%. The frequency of the use of services varied from 1 – 5 times per month. The time in which the customers preferred to be served by car cares was between 12:01 – 15:00 PM. Furthermore, the most influential person in decision-making was the customer himself.

The results regarding levels of satisfaction in use of car care services of Bang Khuntien District residents from highest to lowest were as follows: 1) price, equal to internal atmosphere ( X = 4.31), 2) service timing ( X = 4.28), 3) service quality ( X = 4.27), and 4) travel convenience ( X = 4.23) respectively.

The tested hypothesis stipulated that overall, different personal factors and satisfactions to be served by service providers influenced decisions on use of car care services of Bang Khuntien District residents, differed, at 0.05 level of significance.


ปัจจัยความพึงพอใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ (Car Care) ของประชากรในเขตบางขุนเทียน|Satisfaction Factors Influence Decisions on Use of Car Care Services of Bang Kunthien District Residents

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 950
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code