แอปพลิเคชันคาร์แคร์เซอร์วิส

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
แอปพลิเคชันคาร์แคร์เซอร์วิส
Car care Service Application
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายปริญญ์  ศุภกิจพัฒนา 5904800001
Mr. Parin Suppakitpatana 5904800001
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์วีนา  โชติช่วง
Miss. Veena Chotchaung
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

ปริญญ์  ศุภกิจพัฒนา. (2561). แอปพลิเคชันคาร์แคร์เซอร์วิส. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัทอีวิทจำกัด ได้ดำเนินธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้กับลูกค้าประเภทต่างๆตามความต้องการของลูกค้า แอปพลิเคชันคาร์แคร์เซอร์วิสเป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นโดยนำแชทบอทมาใช้เพื่อให้การทำธุรกรรมระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ สะดวกและรวดเร็วขึ้น มีการตอบกลับอัตโนมัติเพื่อช่วยในการสื่อสาร โดยในการพัฒนา มีนำหลักการระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการบันทึกคำถามและคำตอบเอาไว้จำนวนหนึ่ง และทำการตรวจจับ Keyword จากคำถามเพื่อประมวลคำตอบส่งกลับไปหาลูกค้าโดยมีฟังก์ชันการทำงาน ดังนี้ การเลือกประเภทการล้างรถรายละเอียดการให้บริการ การดูสถานะการจอง แสดงข้อมูลโปรโมชันต่างๆ ผู้รับบริการสามารถติดต่อและเดินทางมายังพิกัดของทางร้านได้แอปพลิเคชันคาร์แคร์เซอร์วิสมีการพัฒนาโดยใช้โปรแกรม Net beans มีการเขียนชุดคำสั่งแบบ Code igniter ด้วยภาษา PHP JSON JavaScriptและมีการบริหารจัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL Workbench แอปพลิแคชันดังกล่าวช่วยให้ผู้ใช้บริการมีความสะดวกในการรอคิวล้างรถ สามารถวางแผนเรื่องระยะเวลาในการล้างรถได้เป็นอย่างดี

คำสำคัญ: แอปพลิเคชัน, แชทบอท, คาร์แคร์เซอร์วิส


Abstract

Ewit Company Limited runs a software development business and applies technology to various types of customers according to their needs. Car Care Service Application is an application developed by using chat bots to enable transactions between service providers and service users. There is an auto-response to help with communication to be more convenient and faster. In the development, database principles were used to record questions and answers, and detect the keyword from the question to process the answer, and send it back to the customer with the following functions: 1) Choosing a type of car wash and details of service; 2) Viewing booking status; 3) Show promotion; 4) contact and travel to the store’s coordinates. The car care service application was developed using Netbeans, Framework codeignite was written language using PHP, JSON, JavaScript and database management was MySQL Workbench. The application gives customers the convenience of waiting in the car wash queue, and they were able to plan the time for car washing.

Keywords:  Application, Chat Bots, Car Care Service Application


แอปพลิเคชันคาร์แคร์เซอร์วิส | Car care Service Application

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1000
Previous: แอปพลิเคชันระบบการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าภายในองค์กรกัลฟ์
Next: พัฒนาระบบบริหารจัดการแท็กสินค้าผ่านเว็บแอปพลิเคชัน
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print