ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชั่น มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสิน ในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Last modified: April 22, 2021
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชั่น มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Factors Influencing the use of Electronic Payment via MyMo Pay Application of Government Savings Bank in Phayathai District, Bangkok
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายเดชาพล สวนสุข
Mr. Dechapon Suansuk
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก
Dr.Pichet Musikapodok
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การเงินและการธนาคาร
Finance and Banking
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2560
2017

การอ้างอิง/citation

เดชาพล สวนสุข. (2560). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชั่น มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสิน ในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชั่น มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และรวบรวมข้อมูลมาทำการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และใช้สถิติการวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐาน

ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21 – 30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด มีอาชีพข้าราชการ/พนักงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท สำหรับผลการสำรวจระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการใช้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชั่น มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร พบว่า อันดับที่ 1 ด้านความคิดเห็น ( = 4.40) อันดับที่ 2 ด้านการอ้างอิง ( = 4.30) อันดับที่ 3 ด้านความเชื่อมั่น ( = 4.29) และอันดับที่ 4 ด้านการรับรู้ความเสี่ยง ( = 4.28) ตามลำดับ และผลการสำรวจระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้บริการ การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชั่น มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร พบว่า อันดับ 1 ด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ ( = 4.49) อันดับที่ 2 ด้านการรู้ถึงความมีประโยชน์ ( = 4.44) และอันดับที่ 3 การตั้งใจใช้งาน ( = 4.33) ตามลำดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยการใช้บริการ ด้านความเชื่อมั่น และด้านการรับรู้ความเสี่ยง มีอิทธิพลต่อการใช้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชั่น มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

การนำเสนอถึงความง่ายในการใช้งานการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชั่น มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสินจะช่วยให้ลูกค้าของธนาคารรู้สึกอยากทดลองใช้บริการ และมีการแนะนำต่อเมื่อการใช้บริการเป็นที่ประทับใจ ง่าย สะดวก และรวดเร็ว

คำสำคัญ: แอพพลิเคชั่น มายโม่ เพย์ ธนาคารออมสิน การใช้บริการการชำระเงิน


Abstract

This research study aims to examine factors influencing online financial transaction via the Government Savings Bank’s MyMo Pay app in Phayathai district, Bangkok. It also aims to study relationship underlying factors related to use of online financial transaction via the Government Savings Bank’s MyMo Pay app in the respective area. A number of 400 participants are selected using random sampling method. A set of questionnaires is adopted to collect data. Statistics tools — frequency, percentage, mean and standard deviation — are employed in the data-analysis process. The multiple Regression Analysis is utilized in hypothesis-testing approach.

The findings and results imply that the majority of the participants are females aged ranging from 21 to 30 years old who hold at least a Bachelor’s Degree. Their marital status is single. They work as public officers. Their monthly income ranges from 15,000–30,000 baht. Factor that plays the most important role in using MyMo Pay app is opinion (= 4.40), followed by reference (= 4.30), trust (= 4.29) and risk awareness (= 4.28), respectively. The results indicating opinion regarding use of MyMo Pay app in the respective area imply that awareness on ease of use plays the most important role here (= 4.49), followed by awareness on usefulness (= 4.44) and usage intention (= 4.33), respectively.

The tested hypothesis indicates that trust and risk awareness affect users’ online financial transaction via the Government Savings Bank’s MyMo Pay app at a level of significance of 0.05.

Keywords:  Government Savings Bank, MyMo Pay app, Online financial transaction.


ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชั่น มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสิน ในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร / Factors Influencing the use of Electronic Payment via MyMo Pay Application of Government Savings Bank in Phayathai District, Bangkok

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 2425
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code