บอทคลิกอัตโนมัติผ่านอีมูเลเตอร์

Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
บอทคลิกอัตโนมัติผ่านอีมูเลเตอร์
Automatic Click Bot via Emulator Game
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย สรวิชญ์ สุขผล,  นาย วิทยา ขันพรม
Mr. Sorawit Sukphon, Mr. Witaya Khanprom
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สรายุทธ  อินทรเสมา
Mr. Sarayut Intarasema
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2565
1/2022

การอ้างอิง|Citation

สรวิชญ์ สุขผล และวิทยา ขันพรม. (2565). บอทคลิกอัตโนมัติผ่านอีมูเลเตอร์. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Sukphon S., Khanprom W. (2022). Automatic click bot via emulator game. (Project). Bangkok: Faculty of Engineering, Siam University.


บทคัดย่อ

โครงงานนี้นำเสนอบอทคลิกเกมส์อัตโนมัติผ่านอีมูเลเตอร์ ซึ่งเป็นเกมที่เล่นผ่านสมาร์ทโฟน โดยเปิดเกมผ่านโปรแกรมจำลอง ซึ่งเขียนโค๊ดด้วยภาษาไพทอน ร่วมกับชุดคำสั่งโอเพ็นซีวีในการจับภาพ และคำสั่งการคลิกอัตโนมัติตามที่ต้องการ โดยมีการเขียนอัลกอริทึมสำหรับ การจับภาพธนบัตร การจับภาพกากบาทในตัวเกม และคลิกอัตโนมัติเมื่อเจอรูปภาพนั้น ซึ่งโปรแกรมจะทำงานตั้งแต่เปิดเกมจนถึงการทำงานต่างๆภายในเกมตามที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงการสั่งเข้าเกมให้ใหม่หากเกมส์เกิดปัญหา โดยสามารถเปิดได้หลายหน้าจอโดยไม่ทำการแย่งเมาส์จากผู้ใช้งาน โครงงานนี้ถูกออกแบบและพัฒนาให้ทำงานสำหรับหน้าจอคอมพิวเตอร์ขนาดร้อยเปอร์เซ็นต์  และขนาดหน้าต่างของอีมูเลเตอร์ให้มีขนาด 900:1600 โดยผลการทดลองโปรแกรมเห็นได้ว่าโปรแกรมทำงานได้อย่างดีตั้งแต่การเข้าเกมส์จนไปถึงการทำงานภายในเกม และสามารถแยกจอการทำงานได้ตามจุดประสงค์ที่วางไว้

คำสำคัญ: บอทคลิกอัตโนมัติ, ภาษาไพทอน, อีมูเลเตอร์, การจับภาพโดยใช้โอเพ็นซีวี


Abstract

This project proposed an automatic, emulator-based smartphone game clicking system on a Python-language emulator. OpenCV was used for image recognition, and automatic clicking commands were written. In addition, an algorithm for banknote recognition, cross symbol recognition, and automatic clicking of a picture was written. The program starts at the beginning of the game, and carries out commands as instructed, including retrying the game in case of problems. This program can be opened as multiple instances without user mouse input, and was designed to work 100% for computer screens and the emulator screen size of 900×1600. Experiments showed that the program performed satisfactorily from the beginning to the game operation, and could be split into multiple instances per the objectives.

Keywords: autoclicking bot, Python, emulator, OpenCV Image Recognition


  บอทคลิกอัตโนมัติผ่านอีมูเลเตอร์ |Automatic Click Bot via Emulator Game

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 171
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print