”การลดเวลาการเปลี่ยนลูกกลิ้งและปรับตั้งเครื่องรีดพลาสติกแผ่นด้วยเทคนิค SMED”

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ”การลดเวลาการเปลี่ยนลูกกลิ้งและปรับตั้งเครื่องรีดพลาสติกแผ่นด้วยเทคนิค SMED”
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย ”การลดเวลาการเปลี่ยนลูกกลิ้งและปรับตั้งเครื่องรีดพลาสติกแผ่นด้วยเทคนิค SMED” 
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Roller Changing and Setup Time Reduction of Plastic Sheet Extruder using SMED Technique

ชื่อผู้วิจัย

ชาณิดา พิทยานนท์ 

สาขา วิศวกรรมอุตสหการ
ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 194