การปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรในกระบวนการฉีดพลาสติก กรณีศึกษาบรรจุภัณฑ์กล้วยไม้

Last modified: June 27, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อบทความ: การปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรในกระบวนการฉีดพลาสติก กรณีศึกษาบรรจุภัณฑ์กล้วยไม้
Research Article: The Overall Equipment Effectiveness Improvement for Plastic Injection Molding Process in Case of the Orchid Packaging
ผู้เขียน/Author: อัมรินทร์ วงศ์เศรษฐี และ จุมพล บำรุงวงศ์| Amarin Wongsetti and Joompon Bamrungwong
Email: amarin.wongsetti@gmail.com
สาขาวิชา/คณะ: ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department/Faculty: Faculty of Engineering in Industrial Engineering, Siam University, Bangkok 10160
Published/แหล่งเผยแพร่: การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 23-26 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | Industrial Engineering Network Conference 2018 (IE Network 2018), Ubonratchathani July 23th – 26th 2018

การอ้างอิง/citation

อัมรินทร์ วงศ์เศรษฐี และ จุมพล บำรุงวงศ์. (2561). การปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรในกระบวนการฉีดพลาสติก กรณีศึกษาบรรจุภัณฑ์กล้วยไม้. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2561 (หน้า 1092-1096). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.


บทคัดย่อ

     ในกรณีศึกษาการปรับปรุงกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์กล้วยไม้ในกระบวนการฉีดพลาสติกเพื่อยกระดับประสิทธิผลสูงสุด จากการสำรวจสภาพปัจจุบันพบว่ากระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์กล้วยไม้มีค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร 28.6 เปอร์เซ็นท์ต่ากว่าเป้าหมายที่กำหนด 76.6 เปอร์เซ็นท์ จากการวิเคราะห์สาเหตุปัญหาด้วยการวิเคราะห์ Why – Why พบว่าสามาจากการหยุดเพื่อซ่อมบำรุงและการปรับตั้งเครื่องจักรเพื่อการลดปริมาณของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติก จากการศึกษาพบว่าสาเหตุงรากเหง้าของปัญหามาจากความเสียหายชิ้นส่วนโอริงในแหล่งจ่ายน้ำมันไฮดรอลิคที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ผลจากการปรับปรุงพบว่าสามารถเพิ่มค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรจาก 28.6 เปอร์เซ็นท์เป็น 82.4% รวมทั้งสามารถลดความสูญเสียให้สถานประกอบการ 415,200 บาท/เดือน

คำสำคัญ: ประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร, กระบวนการฉีดพลาสติก, การวิเคราะห์ Why – Why


ABSTRACT

In this case study is orchid packaging process improvement to get the maximum of effectiveness on plastic injection molding. At the current process status, the overall equipment effectiveness of the plastic injection molding process is 28.6 % which is lower than 78.6 % target from machine downtime and quality improvement. The root cause of phenomena is the hydraulic pump oil seal which is deterioration. After corrective action found that the overall equipment effectiveness of the plastic injection molding process is 82.4% and cost saving 415,200 Bath per month.

Keywords:  Overall Equipment Effectiveness, Plastic Injection Molding, Why – Why Analysis.


การปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรในกระบวนการฉีดพลาสติก กรณีศึกษาบรรจุภัณฑ์กล้วยไม้|The Overall Equipment Effectiveness Improvement for Plastic Injection Molding Process in Case of the Orchid Packaging

Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 972
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code