ออกแบบและสร้างเครื่องรีดกาวซองจดหมาย

Last modified: August 28, 2019
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ออกแบบและสร้างเครื่องรีดกาวซองจดหมาย
Design and build glue pressing machine of envelope
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายกฤตย์ มิดดี้, นายปัณณวัฒน์ อักษรศิริวิทยา, นายชลากร อรุณรัศมี
Mr.Krit Middy, Mr.Pannawat Aksornsiriwitthaya, Chalakorn Arunrassamee
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สามารถ ใจซื่อ
Mr.Samart Jaisue
ระดับการศึกษา:
Degree:
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมการพิมพ์
Printing Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

กฤตย์ มิดดี้, ปัณณวัฒน์ อักษรศิริวิทยา และ ชลากร อรุณรัศมี. (2560). ออกแบบและสร้างเครื่องรีดกาวซองจดหมาย. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

โครงงานนี้เป็นโครงงานเกี่ยวกับวิธีการออกแบบและสร้างเครื่องรีดกาวซองจดหมายของบริษัทดาต้าโปรดักส์ท็อปปังฟอร์ม จำกัดเพื่อทดสอบซองจดหมายที่ออกมาจากเครื่องเข้ากาวนั้น มีปริมาณกาวที่เหมาะสมหรือไม่จากการที่ผู้จัดทำได้ไปปฏิบัติสหกิจศึกษาผู้จัดทำจึงขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาเรื่องการออกแบบและสร้างเครื่องรีดกาวซองจดหมายเนื่องจากการสร้างเครื่องรีดกาวซองจดหมาย จะช่วยลดการสูญเสียของชิ้นงาน และลดเวลาการทำงานมากขึ้น หากใช้วิธีการแบบเดิม คือเข้ากาวเสร็จแล้วส่งต่อไปยังเครื่องขึ้นรูป หากว่ากาวที่อยู่บนซองจดหมายมีปริมาณไม่เหมาะสม จะทำให้มีปริมาณของเสียมากกว่าการใช้เครื่องรีดกาวเครื่องนี้ และเมื่อนำเครื่องรีดกาวที่สร้างขึ้นนี้มารีดซองจดหมายจะทำให้มีมาตรฐานในการปรับตั้งปริมาณกาวเพื่อผลิตชิ้นงานได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 

คำสำคัญ : เครื่องเข้ากาว, การออกแบบเครื่องจักร, การสร้างเครื่องจักร


Abstract

This is a project on how to design and build an envelope rolling machine owned by Data Products Toppan Form Ltd, to test whether the envelopes that come out and if there is a suitable amount of glue.

From the arrangement of the cooperative education practice, the researcher asked for an opinion from the adviser on the design and construction of the envelope sealer. The envelope glue rolling machine will help workers reduce waste and reduce more work time. If using the old method, glue is applied then, sent to the forming process. If the amount of glue is not correct, it will cause more waste than the glue pressing machine for envelopes. As a result this machine will standardize the process and reduce waste.

 

Keywords: Glue machine, Design machine, Build machine.


  ออกแบบและสร้างเครื่องรีดกาวซองจดหมาย  / Design and build glue pressing machine of envelope   

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1623
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code