ข้นัตอนการจัดกิจกรรมพเิศษงาน Student Market ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ปิ่นเกล้า

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ข้นัตอนการจัดกิจกรรมพเิศษงาน Student Market ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ปิ่นเกล้า
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

ข้นัตอนการจัดกิจกรรมพเิศษงาน Student Marketศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ปิ่นเกล้า

ชื่องานรายงาน(ภาษาอังกฤษ)       

The process of the special event “Student Market” of Central PlazaPinklao.

รายชื่อนักศึกษา

นาย สิรวชิญ์ มีทวทีรัพย์ 5804600224
อาจารย์ที่ปรึกษา ปวรรศ จันทร์เพ็ญ

ภาควิชา

การโฆษณา

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2559

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ

03 ack.pdf

4

สารบัญ

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 – บทนำ

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 รายละเอียดการปฏิบัติงาน

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 ผลการปฏิบัติงาน

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน

08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 17
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print