ขั้นตอนการจัดทาสื่อโฆษณาแฝงในรายการ Takeshi’s Castle Thailand โหด มัน ฮา ประเทศไทย ปี 2558

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ขั้นตอนการจัดทาสื่อโฆษณาแฝงในรายการ Takeshi’s Castle Thailand โหด มัน ฮา ประเทศไทย ปี 2558
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

ขั้นตอนการจัดทาสื่อโฆษณาแฝงในรายการ Takeshi’s Castle Thailand โหด มัน ฮา ประเทศไทย ปี 2558

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

The process of preparation Product placement of the Takeshi’s Castle Thailand 2015

รายชื่อนักศึกษา

นาย กิตติธัช ทองภู่งามสิริ 5304620017
นาย ภาสิน งามภักดีพาณิช 5304600431

ภาควิชา การโฆษณา
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 3/2557 

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ  03 ack.pdf
4 สารบัญ  04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ  05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก  07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน  08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 48
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code