ข้นัตอนการประสานงานบูธ THAI INNO FOOD งาน THAIFEXWorld of Food Asia 2017

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ข้นัตอนการประสานงานบูธ THAI INNO FOOD งาน THAIFEXWorld of Food Asia 2017
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

ข้นัตอนการประสานงานบูธ THAI INNO FOOD งาน THAIFEXWorld of Food Asia 2017 

ชื่องานรายงาน(ภาษาอังกฤษ)       

The coordination of food Asia 2017(Booth Thai inno food)

รายชื่อนักศึกษา

นาย เอนกวุฒิ  ตรีเลิศศุภลักษณ์ 5604600322
อาจารย์ที่ปรึกษา ปวรรศ จันทร์เพ็ญ

ภาควิชา

การโฆษณา

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2559

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ

03 ack.pdf

4

สารบัญ

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 – บทนำ

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 รายละเอียดการปฏิบัติงาน

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 ผลการปฏิบัติงาน

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน

08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 35
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print