วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตและการป้องกันการทุจริต โดยเหมืองกระบวนการ

Last modified: June 20, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตและการป้องกันการทุจริต โดยเหมืองกระบวนการ
The Analysis of Credit Card Usage Behavior and Fraud Prevention Through Process Mining
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายปิยะพล ฉัตรสุริยาวงศ์
Mr. Piyaphol Chatsuriyawong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์
Prof. Dr. Wichain Premchaiswadi
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
Master of Science
สาขาวิชา:
Major:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2565
2022
URL:
Published แหล่งเผยแพร่ผลงาน
แหล่งเผยแพร่ผลงาน
2021 19th International Conference on ICT and Knowledge Engineering (ICT&KE) 

การอ้างอิง|Citation

ปิยะพล ฉัตรสุริยาวงศ์. (2566). วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตและการป้องกันการทุจริต โดยเหมืองกระบวนการ. (วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

Chatsuriyawong P. (2023). The analysis of credit card usage behavior and fraud prevention through process mining. (Master’s thesis). Bangkok: Master of Science in Information Technology, Siam University.


บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์นี้นำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้บัตรเครดิต ด้วยเทคนิคเหมืองกระบวนการเพื่อให้ทราบเส้นทางการใช้งานของลูกค้า (Customer journey) โดยมีการนำข้อมูลจริงจากบริษัทบัตรเครดิตแห่งหนึ่งในประเทศไทย วิธีการดำเนินการในงานวิจัยนี้มี 3 ขั้นตอน คือ 1.การเตรียมข้อมูล 2.การนำเข้าข้อมูล 3.วิเคราะห์ข้อมูลด้วย Fuzzy Miner Algorithm ของโปรแกรม Disco

ผลลัพธ์ของการวิจัยที่ใช้ข้อมูลการใช้บัตรเครดิตของลูกค้าจำนวน 191 คน ระยะการใช้บัตรเครดิตเวลา 3 เดือน ทำให้ทราบถึงเส้นทางการซื้อสินค้า พฤติกรรมของลูกค้า ระยะเวลา ความถี่ในการใช้งานบัตร ความสัมพันธ์ระหว่างรายการ  เช่น เมื่อลูกค้าใช้บริการที่ร้าน ก. และไปใช้ที่ร้าน ข. โดยทั้งหมดจะแสดงในโปรแกรม Disco รูปแบบ Fuzzy Miner Algorithm ทำให้ง่ายต่อการอ่านข้อมูล ทั้งระดับพนักงาน ตลอดจนผู้บริหาร เป็นประโยชน์ต่อองค์กรในแง่ของ Marketing สร้างรายได้แก่องค์กร สามารถแข่งขันในตลาดที่แข่งขันสูงได้ , Fraud detection สามารถป้องกันรายการ Fraud ได้ทันท่วงที ไม่เกิดเป็นรายจ่ายที่ไม่จำเป็นให้กับบริษัท

คำสำคัญ: พฤติกรรมของลูกค้า, เหมืองกระบวนการ, วิเคราะห์ข้อมูล


Abstract

This research presents the analysis of credit card usage data using process mining techniques to determine the customer journey by using real data from a credit card company in Thailand.  There were three steps for the research method: 1) Data preparation; 2) Data import; 3) Analyze the data using the Fuzzy Miner Algorithm of Disco program. The results of a three-month study that used data on 191 customers’ credit card usage revealed the path to purchase, customer behavior, duration, frequency of card usage. The relationship between transactions, for example, when a customer uses a service at store A and goes to shop B, are all displayed in Disco format. Fuzzy Miner Algorithm made the data easy to read for all staff as well as executives. It is beneficial to the organization in terms of marketing to generate income for the organization. They will be able to compete in a highly competitive market, fraud transactions can be promptly stopped via fraud detection, without incurring costs to the company, and reducing unnecessary costs.

Keywords: customer behavior, process mining, data analysis.


วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตและการป้องกันการทุจริต โดยเหมืองกระบวนการ|The analysis of credit card usage behavior and fraud prevention through process mining

Master of Science in Information Technology, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 156
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code